IGNALINOS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

PATVIRTINTA

Ignalinos kultūros ir sporto centro direktoriaus

2015 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V - 21

IGNALINOS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS PAGEREF _Toc309210161 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003600310000000000

II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS. PAGEREF _Toc309210162 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003600320000000000

III. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS. PAGEREF _Toc309210163 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003600330000000000

IV. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PAGEREF _Toc309210164 \h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003600340000000000

V. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS. PAGEREF _Toc309210165 \h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003600350000000000

VI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS. PAGEREF _Toc309210166 \h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003600360000000000

VII. PIRKIMO SUTARTIS PAGEREF _Toc309210167 \h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003600370000000000

VIII. PRELIMINARIOJI SUTARTIS PAGEREF _Toc309210168 \h 8 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003600380000000000

IX. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS. PAGEREF _Toc309210169 \h 8 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003600390000000000

X. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS. PAGEREF _Toc309210170 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003700300000000000

XI. SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS. PAGEREF _Toc309210182 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003800320000000000

XII. APKLAUSA PAGEREF _Toc309210183 \h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003800330000000000

XIII. SUPAPRASTINTAS PROJEKTO KONKURSAS. PAGEREF _Toc309210184 \h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003800340000000000

XIV. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI PAGEREF _Toc309210185 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003800350000000000

XV. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS. PAGEREF _Toc309210186 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003800360000000000

XVI. GINČŲ NAGRINĖJIMAS PAGEREF _Toc309210187 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F00630033003000390032003100300031003800370000000000


 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Ignalinos kultūros ir sporto centro (toliau – perkančioji organizacija) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000) (toliau – VPĮ), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. Perkančioji organizacija Taisykles skelbia VPĮ nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS) ir perkančiosios organizacijos tinklalapyje.

1.2. Taisyklės nustato perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų (toliau – supaprastinti pirkimai) būdus, jų atlikimo procedūras, pagrindinius pirkimo dokumentų rengimo ir jų teikimo tiekėjams reikalavimus, taip pat ginčų nagrinėjimo procedūras. Supaprastintų pirkimų planavimo, organizavimo ir atlikimo tvarką, supaprastintus pirkimus atliekančius asmenis, detalius pirkimų dokumentacijos rengimo reikalavimus ir ataskaitų teikimo tvarką nustato perkančiosios organizacijos vidaus tvarkos dokumentai.

1.3. Perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus gali atlikti VPĮ 84 straipsnyje nustatytais atvejais.

1.4. Atlikdama supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija:

1.4.1. vadovaujasi VPĮ I skyriaus, 24 straipsnio 2 dalies 5, 9, 23 punktų, 3 ir 5 dalių (išskyrus neskelbiamą pirkimą, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas, jeigu perkančioji organizacija mano, kad tokia informacija yra nereikalinga), 27 straipsnio 1 dalies, 40 straipsnio, 41 straipsnio 1 dalies, IV ir V skyrių reikalavimais (atlikdama mažos vertės pirkimus, perkančioji organizacija neprivalo vadovautis šio įstatymo 7 straipsnio 1,3 dalių, 17 straipsnio 1, 2, 5, 6, 7, 8 dalių, 18 straipsnio 1, 2, 3, 6 dalių, 24 straipsnio 2 dalies 5, 9, 23 punktų, 3 ir 5 dalių, 27 straipsnio 1 dalies, 40 straipsnio reikalavimais), šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau– CK), kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Pasikeitus VPĮ ar kitiems teisės aktams ir dėl to atsiradus Taisyklėse numatytų sąvokų ar nuostatų neatitikimams imperatyvioms VPĮ ar kitų įstatymų nuostatoms, vykdydama supaprastintus prikimus perkančioji organizacija tiesiogiai taikomo atitinkamas VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatas, galiojančias pirkimo procedūrų vykdymo metu;

1.4.2. laikosi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. priimdama sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų perkančioji organizacija vadovaujasi racionalumo principu;

1.4.3. vadovaudamasi VPĮ 13 ir 91 straipsnių ir kitų teisės aktų nuostatomis atsižvelgia į visuomenės poreikius socialinėje srityje, aplinkos apsaugos reikalavimus.

1.5. Perkančioji organizacija supaprastintiems pirkimams organizuoti ir supaprastinto pirkimo procedūroms iki viešojo pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – pirkimo sutartis) sudarymo atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją VPĮ 14 straipsnyje nustatyta tvarka.

1.6. Perkančioji organizacija gali vykdyti supaprastintus pirkimus per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš jos (jei centrinė perkančioji organizacija sudariusi atitinkamų prekių, paslaugų ar darbų preliminariąsias sutartis).

1.7. Supaprastinti pirkimai gali būti atliekami CVPIS priemonėmis.

1.8. Supaprastintų pirkimų pradžia ir pabaiga apibrėžta VPĮ.

1.9. Supaprastintus pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus) atlieka viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). Mažos vertės pirkimus gali atlikti perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai, darbuotojai, kurie turi būti nepriekaištingos reputacijos, pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą (toliau – Pirkimo organizatoriai), arba Komisija, kaip nustato perkančioji organizacija savo vidaus tvarkos dokumentuose.

1.10. Perkančiosios organizacijos vykdomuose supaprastintuose pirkimuose nustatyta tvarka ir sąlygomis turi teisę dalyvauti ūkio subjektai (fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai), taip pat ūkio subjektų grupės. Pasiūlymui, paraiškai ar projektui (toliau – pasiūlymas) pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens. Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad ūkio subjektų grupės pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

1.11. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

1.11.1. supaprastintas atviras konkursas supaprastinto pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą;

1.11.2. supaprastintos skelbiamos derybos – supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti derybose gali pateikti visi suinteresuoti tiekėjai, o perkančioji organizacija su visais nustatytus reikalavimus atitinkančiais ar atrinktais tiekėjais derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų;

1.11.3. supaprastintas projekto konkursas – supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančiajai organizacijai suteikiama galimybė įsigyti konkursui pateiktą ir vertinimo komisijos (žiuri) išrinktą planą ar projektą (teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingų ar panašaus pobūdžio paslaugų). Konkurso dalyviams gali būti skiriami prizai ar piniginės išmokos;

1.11.4. apklausa – supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija raštu arba žodžiu kviečia pasirinktus tiekėjus pateikti pasiūlymus;

1.11.5. alternatyvus pasiūlymas – pasiūlymas, kuriame siūlomos kitokios, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose, pirkimo objekto charakteristikos arba pirkimo sąlygos. Jei leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, pirkimo dokumentuose turi būti nurodyti minimalūs reikalavimai, kuriuos šie pasiūlymai turi atitikti. Alternatyvūs pasiūlymai negali būti priimami, jei pasiūlymus numatoma vertinti pagal mažiausios kainos kriterijų.

1.12. Taisyklėse neapibrėžtų sąvokų reikšmės atitinka VPĮ vartojamų sąvokų reikšmes.

 

II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

 

2.1. Perkančioji organizacija VPĮ 86 straipsnyje nustatyta tvarka ir vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) nustatytais reikalavimais skelbia apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus VPĮ 92 straipsnio 3–7 dalyse ir Taisyklių 2.2 punkte nustatytus atvejus, kai apie supaprastintą pirkimą gali būti neskelbiama.

2.2. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai atliekami mažos vertės pirkimai esant bent vienai iš šių sąlygų:

2.2.1. būtina skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų;

2.2.2. esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių netikslinga paskelbti apie pirkimą, pavyzdžiui, paskelbimas apie pirkimą reikalautų neproporcingai didelių perkančiosios organizacijos pastangų, laiko ir (ar) lėšų sąnaudų;

2.2.3. sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 58 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo sutarties vertė – 145 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio).

2.2.4. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos.

 

III. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS

 

3.1. Perkančioji organizacija, rengdama supaprastintų pirkimų pirkimo dokumentus privalo vadovautis VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 5, 9, 23 punktų, 3 ir 5 dalių nuostatomis. Pirkimo dokumentuose taip pat turi būti nurodoma visa kita, atsižvelgiant į pirkimo būdą ir kitas aplinkybes, reikalinga informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras.

3.2. Perkančioji organizacija, skelbdama apie supaprastintą pirkimą, privalo nustatyti pakankamą pasiūlymų pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVPIS dienos. Neskelbiamo pirkimo atveju perkančioji organizacija nurodo pasiūlymų pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo pirkimo pradžios.

3.3. Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis yra išankstinis skelbimas apie numatomus pirkimus ir skelbimas apie pirkimą. Perkančioji organizacija skelbimuose esančios informacijos vėliau papildomai gali neteikti, įskaitant atvejį, kai techninės specifikacijos remiasi tiekėjams prieinamais dokumentais ir pateikta nuoroda į tokius dokumentus.

3.4. Mažos vertės pirkimų atveju, taip pat atliekant neskelbiamus pirkimus, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas, pirkimo dokumentuose gali būti pateikiama ne visa Taisyklių 3.1 punkte nurodyta informacija, jeigu perkančioji organizacija mano, kad informacija yra nereikalinga.

3.5. Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, kai pirkimas vykdomas žodinės apklausos būdu.

3.6. Perkančioji organizacija, vykdydama skelbiamus pirkimus, pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia CVPIS kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti CVPIS, perkančioji organizacija pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis.

3.7. Tiekėjas gali paprašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Jei pirkimo dokumentai buvo skelbti internete, ten pat paskelbiami pirkimo dokumentų paaiškinimai. Atsakymas turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3.8. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, tikslinant ir paskelbtą informaciją. Paaiškinimai turi būti išsiųsti (paskelbti) likus pakankamai laiko iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3.9. Jeigu perkančioji organizacija rengia susitikimą su tiekėju, ji surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolo išrašas laikomas pirkimo dokumentų paaiškinimu, kuris turi būti pateiktas tiekėjams Taisyklių 3.7 punkte nustatyta tvarka.

3.10. Jeigu pirkimo dokumentus paaiškinusi (patikslinusi), perkančioji organizacija jų negali pateikti Taisyklių 3.7 ar 3.8 punkte nustatytais terminais ji privalo perkelti pasiūlymų pateikimo terminą. Šis terminas nukeliamas protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ir tinkamai parengti pasiūlymus. Perkančioji organizacija turi atsižvelgti į tai, kad kai kuriais atvejais po pirkimo dokumentų paaiškinimo (patikslinimo) susidomėjimą dalyvauti pirkime gali parodyti nauji tiekėjai (pavyzdžiui, sumažinus kvalifikacijos reikalavimus), dėl ko pasiūlymų pateikimo terminą reikėtų nustatyti tokį, kad šie tiekėjai spėtų kreiptis pirkimo dokumentų ir parengti pasiūlymus.

 

IV. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

4.1. Atliekant supaprastinus pirkimus, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninė specifikacija rengiama vadovaujantis VPĮ 25 straipsnio nuostatomis. Rengiant techninę specifikaciją mažos vertės pirkimams turi būti užtikrintas VPĮ 3 straipsnyje nurodytų principų laikymasis.

 

V. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

 

5.1. Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį vadovaujantis VPĮ 32–38 straipsnių nuostatomis ir atsižvelgiant į VPT rekomendacijas pirkimo dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas.

5.2. Tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai:

5.2.1. jau vykdytame supaprastintame pirkime visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į apklausos būdu atliekamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

5.2.2. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;

5.2.3. kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių;

5.2.4. prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;

5.2.5. perkami muziejų eksponatai, archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, yra prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;

5.2.6. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų ar sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų;

5.2.7. prekės perkamos iš valstybės rezervo;

5.2.8. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

5.2.9. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai, prekės arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo;

5.2.10. perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;

5.2.11. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

5.2.12. vykdomi mažos vertės pirkimai.

 

VI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

 

6.1. Vokai su pasiūlymais, kai pirkimą atlieka Komisija, atplėšiami Komisijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda pirkimo dokumentuose nurodytą dieną, valandą ir minutę. Posėdžio diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais yra prilyginamas vokų atplėšimui.

6.2. Jeigu pasiūlymus buvo prašoma pateikti dviejuose vokuose, vokai su pasiūlymais turi būti atplėšiami dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai perkančioji organizacija patikrina, ar tiekėjų kvalifikacija ir pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija privalo raštu pranešti visiems tiekėjams, kartu nurodyti antro vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio laiką ir vietą. Jeigu perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais VPĮ 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

6.3. Vokų atplėšimo procedūroje (išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų ir tokiame pirkime dalyvauti kviečiami keli tiekėjai) turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai. Vokų atplėšimo metu Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti posėdžio metu pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.

6.4. Kai supaprastintam pirkimui pasiūlymus leidžiama pateikti vien tik CVPIS priemonėmis, pirminio susipažinimo su CVPIS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje gali dalyvauti, visi pasiūlymus pateikę Dalyviai arba Dalyvių įgalioti atstovai. Su vokų atplėšimo metu skelbtina informacija tiekėjai supažindinami CVPIS priemonėmis.

6.5. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis.

6.6. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams pranešama ši informacija:

6.6.1. pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas;

6.6.2. kai pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų – pasiūlyme nurodyta kaina;

6.6.3. kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo procedūroje skelbiamos pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos, o vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje – pasiūlyme nurodyta kaina.

6.7. Jei pirkimas susideda iš atskirų pirkimo dalių, 6.6.1–6.6.3 punktuose nurodyta informacija skelbiama dėl kiekvienos pirkimo dalies.

6.8. Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

6.9. Pasiūlymo kaina vertinama litais. Jei pasiūlymo kaina nurodyta užsienio valiuta, laikoma, kad pasiūlymo kaina nurodyta litais ir lygi sumai, apskaičiuotai pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dieną.

6.10. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams.

6.11. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Tuo atveju, kai Perkančioji organizacija derasi su visais pasiūlymus pateikusiais dalyviais dėl kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų, negalima keisti galutinio derybų rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose.

6.12. Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu:

6.12.1. tiekėjas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų (išskyrus atvejus, kai kvalifikacija netikrinama);

6.12.2. tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslina jų;

6.12.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikia tiekėjo sąžiningumo deklaracijos, dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo ir kt.);

6.12.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepateikia raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindžia neįprastai mažos kainos vadovaujantis VPĮ 40 straipsniu. Mažos vertės pirkimų atveju perkančioji organizacija privalo prašyti pagrįsti neįprastai mažą kainą tik tuo atveju, jei dėl šios priežasties ketina atmesti tiekėjo pasiūlymą;

6.12.5. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

6.13. Dėl 6.12 punkte nurodytų priežasčių neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis pirkimo dokumentuose nurodytu vertinimo kriterijumi. Pirkimo dokumentuose gali būti nurodomas vienas iš šių kriterijų:

6.13.1. mažiausios kainos;

6.13.2. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartis sudaroma su dalyviu, pateikusiu perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, efektyvumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko;

6.13.3. kitas perkančiosios organizacijos nustatytas kriterijus ar kriterijai, kai perkamos teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingos ar panašaus pobūdžio paslaugos.

6.14. Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, patikrinti tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams (išskyrus atvejus, kai kvalifikacija netikrinama), nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas arba kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra pasiūlyta mažiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

6.15. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu jis neatmestas pagal 6.12 punkto nuostatas.

6.16. Perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo metu nutraukti pradėtą supaprastintą pirkimą, jeigu tam yra svarbių priežasčių ir (ar) atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamas objektas tapo nereikalingas, paaiškėjo, kad gali nebūti lėšų už jį apmokėti ir pan.). Perkančioji organizacija pirkimą nutraukia gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant mažos vertės pirkimo procedūras.

 

VII. PIRKIMO SUTARTIS

 

7.1. Perkančioji organizacija rengia pirkimo sutartį ir ją sudaro vadovaudamasi VPĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais. Mažos vertės pirkimų atveju perkančioji organizacija neprivalo vadovautis VPĮ 18 straipsnio 1, 2, 3, 6 dalimis.

7.2. Pirkimo sutartis sudaroma raštu. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) ir sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra užtikrinamas CK nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

 

7.3. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas VPT sutikimas. VPT sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.

 

 

VIII. PRELIMINARIOJI SUTARTIS

 

8.1. Perkančioji organizacija, atlikusi supaprastintą pirkimą, gali sudaryti preliminariąją sutartį, jei tai numatyta pirkimo dokumentuose. Preliminariosios sutarties pagrindu ji gali sudaryti vieną ar kelias pagrindines pirkimo sutartis (toliau – pagrindinė sutartis).

8.2. Sudarydama preliminariąją sutartį ir, jos pagrindu, pagrindinę sutartį, perkančioji organizacija vadovaujasi VPĮ 63 straipsniu, kiek šiose Taisyklėse nėra numatyta speciali tvarka.

8.3. Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma tik raštu, ne ilgesniam kaip 4 metų terminui. Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė sutartis, atliekant prekių ir paslaugų pirkimus, kurių pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio), gali būti sudaroma žodžiu. Tuo atveju, kai pagrindinė sutartis sudaroma žodžiu, perkančiosios organizacijos bendravimas su tiekėjais dėl pagrindinės sutarties sudarymo taip pat gali būti vykdomas žodžiu.

8.4. Perkančioji organizacija gali sudaryti preliminariąją sutartį su 1 arba su keliais tiekėjais. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų turi būti ne mažiau kaip 3, jeigu yra 3 ir daugiau nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių ir priimtinus pasiūlymus pateikusių tiekėjų. Pagrindinė sutartis sudaroma tik su tais tiekėjais, su kuriais buvo sudaryta preliminarioji sutartis.

8.5. Pagrindinė pirkimo sutartis preliminariosios sutarties, sudarytos su keliais tiekėjais, pagrindu gali būti sudaroma:

8.5.1. remiantis preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis, neatnaujinant tiekėjų varžymosi. Preliminarioje sutartyje nustatomos tiekėjo pasirinkimo sudaryti pagrindinę sutartį aplinkybės;

8.5.2. atnaujinant tiekėjų varžymąsi preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis, arba patikslintomis, o jeigu būtina, kitomis nei preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis, jeigu preliminariojoje sutartyje nebuvo nustatytos visos pirkimo sąlygos.

8.6. Atnaujindama tiekėjų varžymąsi, perkančioji organizacija:

8.6.1. raštu kreipiasi į visus tiekėjus, su kuriais sudaryta preliminarioji sutartis, ir prašo iki nustatyto termino raštu pateikti pasiūlymus. Kiekvieno pirkimo atveju, atsižvelgiant į pirkimo objekto sudėtingumą ir kitas svarbias aplinkybes, nustato pakankamą terminą pasiūlymams pateikti;

8.6.2. išrenka geriausią pasiūlymą pateikusį tiekėją, vadovaudamasi preliminariojoje sutartyje nustatytais pasiūlymų vertinimo kriterijais, ir su šį pasiūlymą pateikusiu tiekėju sudaro pagrindinę sutartį.

8.7. Pagrindinė sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaroma iš karto, kai tiekėjas yra raštu (išskyrus pagrindinę sutartį, sudaromą žodžiu) informuojamas, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir jis atrinktas sudaryti pagrindinę sutartį.

 

IX. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS

 

9.1. Pirkimai atliekami šiais būdais:

9.1.1. supaprastinto atviro konkurso;

9.1.2. supaprastintų skelbiamų derybų;

9.1.3. supaprastinto projekto konkurso;

9.1.4. apklausos.

9.2. Pirkimas supaprastinto atviro, ar supaprastintų skelbiamų derybų būdu gali būti atliktas visais atvejais, tinkamai apie jį paskelbus.

9.3. Supaprastinto projekto konkursas gali būti vykdomas siekiant nustatyti geriausią planą ar projektą (paprastai teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingo ar panašaus pobūdžio) pateikusį tiekėją (tiekėjus), kai:

9.3.1. su supaprastinto projekto konkurso laimėtoju numatyta sudaryti paslaugų pirkimo sutartį;

9.3.2. supaprastinto projekto konkurso laimėtoją, laimėtojus ar dalyvius numatyta apdovanoti prizais ar kitaip atsilyginti už dalyvavimą. Šiuo atveju perkančioji organizacija turi teisę derėtis su projekto konkurso laimėtoju arba visais laimėtojais (pirmąsias vietas užėmusiais dalyviais) dėl paslaugų atlikimo.

9.4. Apklausos būdu pirkimas gali būti atliekamas, kai pagal VPĮ ir šias Taisykles apie supaprastintą pirkimą neprivaloma skelbti.

9.5. Atlikdama pirkimą supaprastinto atviro konkurso, supaprastintų skelbiamų derybų ir apklausos būdu perkančioji organizacija gali taikyti elektroninį aukcioną. Jei numatoma vykdyti elektroninį aukcioną, apie tai nurodoma skelbime apie supaprastintą pirkimą ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose.

 

X. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

 

10.1. Supaprastintas atviras konkursas vykdomas šiais etapais:

 

10.1.1. apie pirkimą paskelbiama VPĮ ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Kartu su skelbimu apie supaprastintą pirkimą skelbiami pirkimo dokumentai;

10.1.2. priimami vokai su pasiūlymais (išskyrus CVPIS priemonėmis – pateikiami elektroniniai pasiūlymai);

10.1.3. atliekama vokų atplėšimo (susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais) procedūra;

10.1.4. tikrinama dalyvių kvalifikacija (išskyrus atvejus, kai perkančioji organizacija vadovaudamasi Taisyklių 5.2 punktu yra nusprendusi kvalifikacijos netikrinti);

10.1.5. tikrinama, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

10.1.6. vedamos derybos, jei perkančioji organizacija nusprendžia derėtis vadovaudamasi Taisyklių 10.2 punktu;

10.1.7. vertinami ir palyginami dalyvių pasiūlymai;

10.1.8. nustatoma pasiūlymų eilė ir laimėjęs pasiūlymas;

10.1.9. priimamas sprendimas sudaryti pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį);

10.1.10. sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis).

 

10.2. Perkančioji organizacija, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, turi teisę nuspręsti derėtis dėl pasiūlymų kainos ir (ar) galutinių techninių duomenų. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, ar bus deramasi arba kokiais atvejais bus deramasi. Derybos vedamos vadovaujantis Taisyklių 11.1.2, 11.1.3 ir 11.2 punkte nustatyta tvarka, jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kita derybų tvarka. Derantis pirkimo sąlygos negali būti iš esmės keičiamos.

 

XI. SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS

 

11.1. Supaprastintos skelbiamos derybos vykdomos šiais etapais:

 

11.1.1. apie pirkimą paskelbiama VPĮ ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Kartu su skelbimu apie supaprastintą pirkimą skelbiami pirkimo dokumentai. Skelbime apie supaprastintą pirkimą:

11.1.1.1. suinteresuoti tiekėjai kviečiami pateikti pirminius pasiūlymus;

11.1.1.2. suinteresuoti tiekėjai kviečiami teikti paraiškas dalyvauti pirkime, kuriame ribojamas kandidatų, teiksiančių pirminius pasiūlymus, skaičius;

 

11.1.2. perkančioji organizacija susipažįsta su pirminiais pasiūlymais, patikrina jų atitikimą keliamiems reikalavimams ir visus tinkamus pasiūlymus pateikusius ir minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinkančius dalyvius (kai vykdoma kvalifikacinė atranka – visus pirminius pasiūlymus pateikusius dalyvius) kviečia derėtis;

 

11.1.3. su kiekvienu tiekėju atskirai deramasi dėl pasiūlymo sąlygų, siekiant geriausio rezultato;

11.1.4. pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijais vertinami ir palyginami dalyvių galutiniai pasiūlymai;

11.1.5. nustatoma pasiūlymų eilė ir laimėjęs pasiūlymas;

11.1.6. priimamas sprendimas sudaryti pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį);

11.1.7. sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis).

11.2. Vykdant derybas turi būti laikomasi šių reikalavimų:

 

11.2.1. tretiesiems asmenims perkančioji organizacija negali atskleisti jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo, taip pat tiekėjas negali būti informuojamas apie susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais;

11.2.2. visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija. Teikdama informaciją perkančioji organizacija neturi diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai;

11.2.3. derybų eiga ir rezultatai turi būti įforminti raštu. Derybų protokolą pasirašo perkančiosios organizacijos atstovas ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei derybos vykdomos laiškais ar elektroniniais laiškais, derybų eigos protokolas surašomas tais atvejais, kai derybų laiškai siunčiami nepasirašyti elektroniniu parašu.

 

XII. APKLAUSA

 

12.1. Vykdant supaprastintą pirkimą apklausos būdu, kreipiamasi į vieną ar kelis tiekėjus, prašant pateikti pasiūlymus pagal perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Kai perkančioji organizacija vykdo apklausą raštu, visiems pasirinktiems tiekėjams kvietimai pateikti pasiūlymus turi būti teikiami vienu metu.

12.2. Perkančioji organizacija, prašydama pateikti pasiūlymus, privalo kreiptis į 3 ar daugiau tiekėjų, kai prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarties vertė viršija 3 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio).

12.3. Kai apklausa atliekama po pirkimo, apie kurį buvo skelbta, tačiau visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, pirkimo sąlygų iš esmės nekeičiant, apklausoje dalyvauti kviečiami visi skelbiamame pirkime pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitikę perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Apklausos vykdymo metu pirkimo dokumentų sąlygos negali būti iš esmės keičiamos.

12.4. Taisyklių 12.2 ir 12.3 punktuose nepaminėtais atvejais vykdydama apklausą perkančioji organizacija gali kreiptis į 1 tiekėją.

12.5. Apklausos metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, ar bus deramasi arba kokiais atvejais bus deramasi. Derybos vedamos vadovaujantis Taisyklių 11.1.2, 11.1.3 ir 11.2 punkte nustatyta tvarka, jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kita derybų tvarka.

12.6. Perkančioji organizacija gali apklausos būdu kreiptis į vieną tiekėją neatsižvelgus į 12.2. punktą, jeigu:

12.6.1. dėl to paties objekto supaprastintame atvirame konkurse nebuvo gauta pasiūlymų;

12.6.2. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali pateikti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra kitos alternatyvos;

12.6.3. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;

12.6.4. perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ar suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos. Tokių papildomų pirkimų bendra vertė neturi viršyti 30 procentų pradinės sutarties vertės;

12.6.5. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikalingi papildomi darbai ar paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

12.6.6. prenumeruojami laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai;

12.6.7. perkamos svečių maitinimo paslaugos;

12.6.8. perkami meno kūriniai, dovanos, suvenyrai, gėlės.

 

XIII. SUPAPRASTINTAS PROJEKTO KONKURSAS

 

13.1. Perkančioji organizacija supaprastintą projekto konkursą gali vykdyti supaprastinto atviro arba supaprastinto riboto projekto konkurso būdu. Supaprastinto riboto projekto konkurso dokumentuose nurodomas kandidatų, kurie bus pakviesti pateikti projektus, skaičius negali būti mažesnis kaip 3. Mažiau kandidatų gali būti pakviesta tik tuo atveju, kai pateikiama mažiau paraiškų ir (ar) mažiau tiekėjų atitiko kvalifikacijos reikalavimus.

13.2. Supaprastintas projekto konkursas vykdomas šiais etapais:

13.2.1. apie pirkimą paskelbiama VPĮ ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Supaprastinto riboto projekto konkurso dokumentuose nurodomi kandidatų, kurie bus atrinkti ir pakviesti pateikti projektus, skaičius ir kandidatų kvalifikacinės atrankos kriterijai;

13.2.2. supaprastinto riboto projekto konkurso atveju vykdoma kvalifikacinė atranka ir atrinkti kandidatai kviečiami pateikti projektus;

13.2.3.  atplėšiami vokai su projektais. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais projektais yra prilyginamas vokų atplėšimui;

13.2.4. nagrinėjami, vertinami ir palyginami pateikti projektai, o supaprastinto riboto projekto konkurso atveju – pakviestų dalyvių pateikti projektai. Perkančioji organizacija vertina, palygina tik tuos projektus, kurie atitinka supaprastinto projekto konkurso dokumentuose išdėstytus reikalavimus. Projektai vertinami nedalyvaujant juos pateikusiems tiekėjams. Vertinami tik anonimiškai pateikti projektai. Projektų įvertinimui gali būti rengiamas viešas aptarimas, kuriame juos analizuoja perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai. Šio aptarimo išvados įforminamos protokolu. Perkančiosios organizacijos atstovai viešame aptarime savo nuomonės nepareiškia. Viešo aptarimo protokolas su ekspertų išvadomis pateikiamas perkančiajai organizacijai iki jos nustatyto termino. Ekspertai savo išvadas pateikia raštu. Ekspertų išvados perkančiajai organizacijai yra rekomendacinio pobūdžio;

13.2.5. sudaroma projektų eilė perkančiosios organizacijos suteiktų vertinimų mažėjimo tvarka. Kilus poreikiui, perkančioji organizacija pateikia projektams savo pastabas, reikalaujančias papildomo paaiškinimo;

13.2.6. atplėšiami vokai su devizų šifrais (vykdant projekto konkursą elektroninėmis priemonėmis – atskleidžiamos tiekėjų tapatybės). Apie šį posėdį perkančioji organizacija visiems tiekėjams raštu praneša iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 dienas. Pranešime turi būti nurodyta vokų su devizų šifrais atplėšimo (susipažinimo su devizų šifrais) vieta, diena, valanda ir minutė. Posėdyje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę tiekėjai ar jų atstovai. Atplėšusi vokus perkančioji organizacija posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams paskelbia projektų eilę ir projektų devizų šifrus. Vokų su projektų devizų šifrais atplėšimo ar susipažinimo procedūrą perkančioji organizacija įformina atskiru protokolu;

13.2.7. supaprastinto atviro projekto konkurso atveju po vokų su projektų devizų šifrais atplėšimo (susipažinimo) ir devizų šifrų paskelbimo perkančioji organizacija privalo patikrinti, ar dalyviai atitinka supaprastinto projekto konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir atmesti projektus tų dalyvių, kurių kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų. Perkančioji organizacija dalyvių kvalifikaciją tikrina jiems nedalyvaujant. Prireikus, dalyviai gali būti kviečiami atsakyti į Taisyklių 13.2.5 punkte nurodytas perkančiosios organizacijos pastabas;

13.2.8. Perkančioji organizacija raštu praneša kiekvienam kandidatui ir dalyviui apie projektų eilę, o kurio projektas neįrašytas į šią eilę – ir projekto atmetimo priežastis. Perkančioji organizacija gali ir neskirti pirmosios vietos, jeigu mano, kad pateikti projektai atitinka formalius reikalavimus, tačiau, atsižvelgiant į projekto konkurso dokumentuose nurodytus tikslus, perkančiajai organizacijai yra nepriimtini;

13.2.9. Perkančioji organizacija turi teisę su geriausią projektą pateikusiu dalyviu, o jeigu geriausius pasiūlymus pateikė keli tiekėjai – su vienu iš jų, sudaryti pirkimo sutartį paslaugoms, dėl kurių vyko projekto konkursas. Dėl pirkimo sutarties sąlygų perkančioji organizacija turi teisę derėtis;

13.2.10. Perkančioji organizacija grąžina konkurso dalyviams nelaimėjusius projektus iki pirkimo dokumentuose nurodytos datos.

13.3. Perkančioji organizacija turi teisę supaprastinto projekto konkurso laimėtoją, laimėtojus ar dalyvius apdovanoti prizais ar kitaip atsilyginti už dalyvavimą supaprastintame projekto konkurse.

13.4. Perkančioji organizacija turi atmesti projektus, kurie: išsiųsti ar gauti po perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio projektų pateikimo termino; pateikti pažeidžiant anonimiškumą; ar neatitinka supaprastinto projekto konkurso dokumentuose išdėstytų reikalavimų.

 

XIV. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI

 

14.1. Mažos vertės pirkimai gali būti atliekami visais šiose Taisyklėse nustatytais supaprastintų pirkimų būdais, atsižvelgiant į šių būdų pasirinkimo sąlygas.

14.2. Vykdydama mažos vertės pirkimus perkančioji organizacija neprivalo vadovautis Taisyklių 3.1, 3.7, 6.1–6.7, 8.2, 8.4–8.6, 11.2.3 punktų reikalavimais.

 

XV. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS

 

15.1. Perkančioji organizacija ir tiekėjai bendrauja tarpusavyje bei keičiasi informacija VPĮ 6 straipsnyje, 17 straipsnyje ir 41 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Atlikdama mažos vertės pirkimus, perkančioji organizacija neprivalo vadovautis VPĮ įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 5, 6, 7, 8 dalių reikalavimais.

 

XVI. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

 

16.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

16.2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, sustabdo pirkimo procedūrą, nagrinėja pretenziją, informuoja tiekėjus ir tęsia pirkimo procedūras VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

16.3. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka.

___________________

 

 
Artimiausi Renginiai

Sportiniai renginiai

Parodos ir konkursai
Naujienų prenumerata
Kreipinys (pvz.: Sauliau)
El. paštas