ĮSAKYMAS DĖL IGNALINOS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

herbas3


IGNALINOS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO


DIREKTORIUS


ĮSAKYMAS


DĖL IGNALINOS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 2 d. Nr. V- 21

Ignalina

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. 1-1491 2, 9, 18, 24 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalimi ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais:
1. T v i r t i n u Ignalinos kultūros ir sporto centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Ignalinos kultūros ir sporto centro direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. V-29 „Dėl Ignalinos kultūros ir sporto centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“.

 


 

Direktorius Darginas Mikėnas

 

 
Sportiniai renginiai

Parodos ir konkursai
Naujienų prenumerata
Kreipinys (pvz.: Sauliau)
El. paštas