ĮSAKYMAS DĖL IGNALINOS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

herbas3


IGNALINOS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO


DIREKTORIUS


ĮSAKYMAS


DĖL IGNALINOS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 2 d. Nr. V- 21

Ignalina

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. 1-1491 2, 9, 18, 24 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalimi ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais:
1. T v i r t i n u Ignalinos kultūros ir sporto centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Ignalinos kultūros ir sporto centro direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. V-29 „Dėl Ignalinos kultūros ir sporto centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“.

 


 

Direktorius Darginas Mikėnas