VEIKLOS PLANAS

 

IGNALINOS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO VEIKLOS PLANAS

2016-2017 m. m.

I. Bendrosios nuostatos

Ignalinos kultūros ir sporto centro 2016-2017 metų veiklos planas, sudarytas atsižvelgus į 2015-2017 metų strateginį IKSC planą, bendruomenės poreikius, metinius įstaigos  tikslus bei uždavinius, 2015-2016 m. m centro veiklos plano įgyvendinimo analizę. Planas sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, atsižvelgus į Ignalinos rajono savivaldybės 2015-2017 m.  m. strateginį veiklos planą.

2016-2017m.m veiklos planą parengė darbo grupė, patvirtinta Ignalinos kultūros ir sporto centro direktoriaus 2010- 08-30   Nr. V-84 įsakymu, planas aptartas IKSC taryboje.

Plane įvardinti svarbiausi centro praėjusių mokslo metų pasiekimai, apibrėžti veiklos tikslai, uždaviniai 2016-2017 mokslo metams, numatytos priemonės jiems įgyvendinti.

 

 

II. Kultūros ir sporto centro vizija, misija, filosofija, vertybės

Vertybės

IKSC vertybės: tobulėjimas, bendradarbiavimas, atvirumas, demokratiškumas.

 

Vizija

Modernus ir estetiškai patrauklus, nuolat tobulėjantis, atviras pozityviai kaitai ir naujovėms      neformaliojo švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio centras, siūlantis aukštą veiklos ir paslaugų kokybę bei įvairias pasirinkimo galimybes, ugdantis ne tik individualius gebėjimus, bet ir  socialines kompetencijas, kurių reikia šiuolaikiniam  piliečiui.

 

Misija

Ignalinos kultūros ir sporto centras organizuojantis įvairiapusišką ir  turiningą laisvalaikį, orietuoja vaikus ir jaunus žmones  į praktinių įgūdžių lavinimą bei asmenybės tobulinimą, plėtoja pilietines iniciatyvas bei švietėjišką, kultūrinę ir informacinę veiklą, padeda tenkinti pažinimo,

lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdo vaikų, jaunimo, suaugusiųjų asmenines, edukacines, socialines ir profesines kompetencijas, padeda įtvirtinti sveikos gyvensenos įgūdžius, skatina vaikų ir jaunimo savivaldą.

Filosofija

IKSC- organizacija padedanti mokiniui įgyti kompetencijas, tapti sąmoninga  asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas.

 

Pažink save-pažinsi tikrovę, išmok tobulinti save- mokėsi tobulinti pasaulį. Tobula visuomenė galima tik tada, kai tobuli jos nariai.( Žanas Žakas Ruso).

 

 

III. 2015-2016 mokslo metų statistika ir veiklos analizė

2015-2016 m, m  Ignalinos kultūros ir sporto centrą lankė 356 mokiniai. Turizmo dailės ir informatikos skyriuje veikė 6 formalųjį švietimą papildantys būreliai, 3 būreliai dirbo pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, panaudotos 58 valandos. Būrelius lankė 161 mokinys neformaliojo švietimo programas- 62.Sportinėje veikloje dalyvavo 221 mokinys , dirbo 19 sportinių grupių , panaudota 217 valandų.

Ignalinos kultūros ir sporto centre dirbo 20 pedagoginių darbuotojų( 6 vyr. mokytojai, 3 metodininkai, 3 nacionaliniai  sporto treneriai, 2 Lietuvos sporto treneriai, 4 sporto treneriai , 2 mokytojai).Kultūros skyriuje dirbo 9 pedagoginiai darbuotojai, dirbantys su meno mėgėjų kolektyvais.

Ignalinos kultūros ir sporto centre 2015-2016 m. m veikė šios savivaldos grupės: centro taryba,centro mokytojų taryba ir rajono mokinių asociacija. Centro  taryba stengėsi skatinti bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, stebėjo ir vertino įvairias veiklos sritis, dalyvavo sprendžiant organizacinius klausimus. Centro mokytojų taryba analizavo centro veiklą, organizavo ugdymo procesą  sprendė įvairias iškilusias problemas. Rajono mokinių asociacija sprendė  rajono mokiniams  iškilusias problemas,  organizavo mokymus ,konferencijas , rašė projektus, inicijavo įvairias akcijas diskusijas, protmūšius, vyko į rajono mokyklas, susipažinti su rajono mokyklų tarybų veikla, organizavo renginius ir respublikinį jaunimo vasaros forumą Ignalinoje.

Per 2015-2016 mokslo metus atnaujinome mokiniams skirto bendrabučio  patalpas, nupirkome  sportinio inventoriaus, priemonių dailės studijos bei keramikos būreliui, šokių kolektyvui. Dalį lėšų investavome kabinetų atnaujinimui.

Analizė

Turizmo, dailės ir informatikos skyrius

Dailės studijos mokinių darbai ( vadovė Nijolė Trinkūnienė) buvo siunčiami į respublikinius, tarptautinius konkursus parodas. Dalyvauta tarptautiniame mokinių piešinių konkurse ,,Kraujas gyvybės vardan“. Vyko Augustės Vasarės Kacevičiūtės animacinių piešinių paroda ,,Animacijos pasaulis ir aš“. Dailės studijos mokiniai dalyvavo mokinių piešinių parodoje ,,Draugystė“ ,skirtoje Šiaurės šalių bibliotekų savaitei ,dalyvavusiems buvo įteiktos Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus padėkos. Studijos mokiniai linksmai, spalvingai ištapė Ignalinos rajono ligoninės rentgeno patalpas( I.Gasianec, M.Kajėnaitė ir kt).Jaunųjų talentų konkurse laureatais tapo: I.Gasianec, M.Kajėnaitė, G.Paukštytė, S. Golubickaitė. Lietuvos mokinių atviruko ir plakato konkurse ,,Vasario 16-oji“ respublikinį diplomą gavo V. Kajėnaitė. Dalyvaudamos tarptautiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse,, Suraskite mitologinius lobius“, tarptautinį diplomą gavo L.Žilėnaitė,  padeką K. Ponomarenko. Buvo organizuotos mokinių L.Žilėnaitės ir S. Silkintaitės  tapybos ir karpinių parodos .Dalyvauta Lietuvos vaikų piešinių konkurse ,,Mano svajonių puodelis“, respublikinio konkurso ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ rajoniniame bei respublikiniuose etapuose.5-8 klasių grupėje 2 vietą laimėjo M.Steponianaitė, 3 vietą M.Kajėnaitė ir D.Šerėnaitė,  9-12 klasių grupėje 1 vieta atiteko G.Luneckaitei, 3 vieta L.Paukštei. Rajono mokinių dailės olimpiadoje ,,Mano namai“ ,3 vietą laimėjo L.Cicėnaitė,G. Luneckaitė ir G.Kondratavičiūtė.  Lietuvos mokinių plakatų konkurse ,,Vartok ir saugok“ rajoniniame etape iki 12 m. grupėje ,1 vietą laimėjo L. Laptevaitė ,3 vietą D.Rimšelis. Vaikų finansinio švietimo savaitės kūrybinių komiksų konkurse ,,Aš taupau sumaniai. Prisijunk ir tu“ 3 vietą laimėjo K. Baušytė. Dalyvauta Lietuvos mokinių meninės kūrybos konkurse ,,Knygų namų šviesa“, Europos operos dienoms skirtame tarptautiniame mokinių menines kūrybos konkurse ,,Operos pasaulis“,  laureatės diplomas įteiktas  buvo Miglei Kajėnaitei, o  K.Špakovo darbas atrinktas į parodą. Nemaža dalis moksleivių dalyvavo Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis“ vietiniame, regioniniame ture ,Visagine . 1 vietą laimėjo L.Žilėnaitė, 3 vietą užėmė Augustė Vasarė Kacevičiūtė, respublikiniame ture, Trakuose ,3 vietą laimėjo L.Žilėnaitė.

Dailės studijos mokiniai dalyvavo Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurse ,,Tu mums viena“, rajono vaikų vaizduojamosios dailės darbų parodoje. Šioje parodoje laureatais tapo net 80 mokinių. Vyko dailės studijos mokinių A.Žilėnaitės bei E. Cicėnaitės veltinio paroda. Mielagėnų palaimintojo J.Matulaičio parapiniams globos namams buvo nutapytos 27 drobės. Ignalinos jubiliejui skirtoje piešinių parodoje ,,Ignalina mano akimis“ dalyvavo ir dailės studijos mokiniai.

Keramikos būrelio mokiniai (vadovė Aldona Jakubovskienė) dalyvavo Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis“ vietiniame ir regioniniame turuose. Padėką už aktyvų dalyvavimą ir 3 vietą laimėjo I.Aleksejevas ir A.V. Kacevičiūtė. Buvo organizuotos D.Dubakaitės ir V. Ostrouch  keramikos darbų parodos. Ignalinos  kultūros ir sporto centro keramikos būrelio 25 –čiui

skirtos 3 teminės parodos: ,,Dėžutės“, ,,Žuvys“ , ,,Arbatiniai puodeliai“. Lietuvos mokinių keramikos konkurse ,,Žaidimas“ skirtame Vietos bendruomenėms metams U. Kaknevičiūtė laimėjo 3 vietą. Rajoninėje taikomosios dailės darbų parodoje laureatais  tapo 14 keramikos būrelio mokinių.

Liaudies šokių kolektyvas ,,Lelijėlė“ jaunių, pirmokų ir merginų grupės ( vadovė Nijolė Žygienė) dalyvavo rajone organizuojamuose renginiuose: motinos dienos minėjime , vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje ,,Bildučiai“, miesto švenčių, vaikų gynimo dienos, sportiniuose renginiuose ,dalyvavo respublikinėje moksleivių dainų ir šokių šventėje ,Vilniuje.

Ignalinos kultūros ir sporto centro bazėje įsikūrusi rajono mokinių asociacija organizavo rajono mokinių savivaldos forumus, mokymus IRMA nariams, jaunimo nominacijų šventę ,,Jaunimo apdovanojimai -2016“, aplankė visas rajono mokyklas, domėjosi mokyklų  tarybų darbu, organizavo  LMS Vilniaus regiono jaunimo konferenciją kartu su LMS, dalyvavo projekto ,,City alumni“ diskusijoje, ekskursijoje į LITEXPO parodą ,,Studijos 2016“, organizavo kalėdinę gerumo bei ,,Darom“ akcijas ,dalyvavo kalėdiniame bei Valentino dienai skirtuose koncertuose. Organizavo karjeros savaitę , kurioje dalyvavo įvairių profesijų atstovai, mokiniai galėjo atlikti ,,praktiką“, įvairiuose  miesto įstaigose. RMA nariai dalyvavo LMS mokymuose, organizavo jaunimo gyvos muzikos festivalį ,, Osmosas -10“, protmūšius.

Vyko Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų-konkurso ,,Tramtatulis“ rajoninis  turas .Nugalėtojais tapo: J.Paukštė ( 5m.), A. Čiučiurkaitė (5m.), J. Pauliukėnaitė (6m.), N.Žilo(7m.),U. Danilevičiūtė (8m.),V.Matkevičius, D.Vaitkevičius (10m.), A.Pauliukevičius (11m),D. Laurutėnaitė (17m), G.Lukijanskaitė (18m.), V. Rezgytė (15m.).

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ rajoniniame ture dalyvavo12 kolektyvų. Laureatais tapo :N.Žilo, Ignalinos ,,Šaltinėlio“ mokykla, mokytoja V. Ksenzovienė, U. Labuckaitė Ignalinos ,,Šaltinėlio“ mokykla, mokytoja J.Antonovienė, G.Zabulytė, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija , mokytoja V. Ksenzovienė, G.Lukijanskaitė, Ignalinos  gimnazija ,mokytoja L. Kuksėnienė. Regioniniame etape  nugalėtojais tapo: N.Žilo ir G.Lukijanskaitė.

Tęsiami tradiciniai renginiai: tarptautinis vaikų teatrų festivalis ,,Bildučiai,“ jaunųjų atlikėjų festivalis ,,Mažoji žvaigždutė“ rajoninis ,,Dainų dainelės“ konkursas, vaizduojamosios ir taikomosios dailės parodos, sportiniai renginiai ,rajoninės mokinių varžybos ,,Saugus ratas‘ bei ,,Šviesoforas.“

2015 – 2016 mokslo metais buvo pravestos dalykinės moksleivių olimpiados: anglų, vokiečių, rusų, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, dailės, technologijų, filosofijos, chemijos, biologijos, istorijos, geografijos, informatikos, matematikos.

Geriausių rezultatų rajone pasiekę moksleiviai dalyvavo respublikinėse olimpiadose. Šiemet mums buvo garbė organizuoti respublikinę geografijos olimpiadą, kurioje Giedrius Pakalka, Ignalinos gimnazija, užėmė I vietą, o tarptautinėje olimpiadoje, kuri vyko Kinijoje, Giedrius laimėjo sidabro medalį. Respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Giedrius Pakalka, Ignalinos gimnazija, užėmė I vietą. Nacionalinės teisės žinių olimpiadoje Agnė Smagurauskaitė, Ignalinos gimnazija, užėmė III vietą. Respublikinėje 4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje Andrius Gasiukevičius, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, užėmė II vietą.

Rajone buvo organizuoti konkursai 1 – 12 klasių moksleiviams: ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, ,,Vartok ir saugok‘‘, ,,Mano gaublys 6-8 kl.‘‘, ,,Mano gaublys 9-12 kl.‘‘,  ,,Kengūra -2016‘‘, epistolinio rašinio, anglų kalbos, sveikuolių, teisinių žinių ,,Temidė‘‘, filologų, ,,Kalėdinės dovanos kitaip‘‘, kompiuterinių piešinių ,,Mano pasaulio spalvos‘‘, meninio skaitymo, ,,Fizika aplink mus‘‘, ,,Chemija šalia mūsų‘‘, ,,Matematinis muzikos instrumentas‘‘, ,,Cheminis grybas‘‘.

Respublikiniuose konkursuose ,,Vasario 16-oji‘‘ Vakarė Kajėnaitė, Ignalinos kultūros ir sporto centro dailės studija, apdovanota diplomu, ,,Vartok ir saugok‘‘ - Lijana Laptevaitė (iki 12 m.), Ignalinos kultūros ir sporto centro dailės studija ir Karolina Kliaugaitė (iki 18 m.), Ignalinos gimnazija, apdovanotos diplomais, ,,Operos pasaulis‘‘- Miglė Kajėnaitė, Ignalinos kultūros ir sporto centro dailės studija, apdovanota diplomu. Haiku konkurse Ieva Gasianec, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, Dovilė Strolytė, Ignalinos gimnazija, Ernesta Paslauskaitė, Vidiškių gimnazija, apdovanotos diplomais. Sveikuolių konkurse 9-11 klasių grupėje Vidiškių gimnazija užėmė II vietą (zonoje). Teisinių žinių konkurse ,,Temidė‘‘ Vidiškių  gimnazijos komanda užėmė I vietą (zonoje), respublikoje – IV vietą. Meninio skaitymo konkurse Brigita Musteikytė, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija,  užėmė II vietą (regione). Piešinių ir meninių tekstų konkurse ,,Mano mokytojas‘‘ Algirdas Pauliukėnas, Didžiasalio ,,Ryto‘‘ gimnazija (meninis tekstas) ir Evelina Juškevič, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija (piešinys), apdovanoti diplomais. Informacinių technologijų konkurse ,,Bebras‘‘ absoliutų rezultatą ,,kolegų‘‘ grupėje užėmė Paulius Gasiukevičius, Ignalinos gimnazija. Konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija‘‘ Greta Luneckaitė, Ignalinos kultūros ir sporto centro dailės studija, užėmė I vietą, Mingailė Steponianaitė – II vietą, o Miglė Kajėnaitė, Deimantė Šerėnaitė ir Lukas Paukštė – III vietą (Ignalinos kultūros ir sporto centro dailės studija). Konkurse ,,Lietuvos gamtininkas 5-8 kl.‘‘ Vesta Cicėnaitė, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, apdovanota Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštu. Tarptautiniame konkurse ,,Kengūra – 2016‘‘ Andrius Gasiukevičius, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, pateko į geriausiųjų 50 – tuką.

Tradiciškai organizuojame geriausiai tvarkomos mokyklos apžiūros konkursą. Šiame konkurse I vieta paskirta Ignalinos ,,Šaltinėlio‘‘ mokyklai.

 

SPORTO SKYRIUS

 

Sporto skyriuje veikė penkių sporto šakų -  biatlono, slidinėjimo, futbolo, teniso, plaukimo       grupės. Iš viso 19 grupių, lankė 221 moksleivis. Dirbo 10 trenerių.

Pravesta varžybų – renginių:

Varžybos bendrojo  ugdymo mokyklų, kaimo vietovių mokyklų  mokiniams ir Ignalinos kultūros ir sporto centro auklėtiniams – tinklinis kaimo vietovių mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų(dalyvavo 180 moksleivių), stalo tenisas (48),  krepšinis 40), „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 5-6 ir 4klasių ir žemesnių(48), badmintonas (31), smiginis (23), svarstis (27),  virvės traukimas (50), krepšinis 3x3 (20),  vyresnių klasių krepšinis 5x5 (40), „Šviesoforas“ (20), „Saugus ratas“(20),  pradinių klasių ir vyresnių klasių mokinių šaškių varžybos (44), kalnų dviračių krosas (27), lengvosios atletikos  keturkovė (39), trikovė (29),  kroso estafetė (24), seniūnijų mokyklų mokinių futbolas „Ežiogolas“ (60), rudens krosas ( 139),  kvadratas 5-6 klasių mokinių ir 4 klasių ir žemesnių mokinių (116), futbolas 5x5(108),  pavasario ir rudens  biatlono pradinio rengimo grupių auklėtinių varžybos (21+24), plaukimo grupių „Nugaristas“  (46),  „Brasistas“ (32), „Delfinistas“ (39),baigiamosios kompleksinės įskaitos varžybos (34), moksleivių teniso turnyras(14), futbolo turnyras „Auksinis rudenėlis „(112), „Kraulistas“ (45), kalėdinės plaukimo varžybos mero taurei laimėti (402), kalėdiniai futbolo (92) bei teniso turnyrai (26), kalėdinis krepšinio 3x3 turnyras (22), vaikų futbolo turnyras M. pirmenybės (24), Aukštaitijos regiono „Juventus“ lygos rajoninio etapo mokinių krepšinio varžybos (30).

Respublikinės varžybos- Lietuvos sporto mokymo Abaravičiui atminti (94), apskrities vaikų salės futbolo varžybos (46), atviros slidinėjimo įstaigų slidinėjimo pirmenybės, moksleivių biatlono pirmenybės, zoninės Lietuvos mokinių sporto žaidynių  „D.S.V.“ varžybos, „Ežerų krašto vaikų“ futbolo varžybos.

Dalyvauta :

1) Lietuvos mokyklų žaidynėse (20 sporto šakų) -  rajonas iškovojo 4 vietą.

2) Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse( plaukimas, kalnų dviračiai, penkiakovė, tenisas).

3) Lietuvos sporto vilčių žaidynėse (grindų riedulys, kiokušin karatė,  badmintonas) - iškovota 2 vieta.

4) Respublikinėse plaukimo varžybose,  tarptautinėse plaukimo varžybose.

5) Lietuvos slidinėjimo čempionatuose ir pirmenybėse , Lietuvos moksleivių slidinėjimo pirmenybėse.

6)  Lietuvos biatlono čempionatuose ir pirmenybėse,  Lietuvos moksleivių biatlono pirmenybėse.

7) Mini futbolo turnyre „Sportas visiems“ Palangoje, mini futbolo turnyre „Geležinis Vilkas CUP 2016“ Vilniuje.

Pasiekimai

Lietuvos mokyklų sporto žaidynėse pagal atskiras sporto šakas pasiekti geriausi komandiniai rezultatai:

Plaukimas – 7vieta mergaitės, 2vieta berniukai.

Badmintonas – 7vieta.

Kalnų dviračiai – 9vieta mergaitės, 2vieta berniukai.

Svarsčių kilnojimas - 3 vieta.

Sporto skyriaus auklėtiniai  ypač gerais rezultatais pradžiugino plaukimo, slidinėjimo ir biatlono sporto šakų varžybose.

Geriausi sportininkai:

Erikas Kapočius (plaukimas) - Lietuvos sporto meistras (200m. krūtine ir 200m.kompleksu), Nordic (šiaurės) šalių jaunių plaukimo čempionato nugalėtojas ir prizininkas, Baltijos šalių jaunių čempionato nugalėtojas ir prizininkas, Lietuvos jaunuolių iki 15metų 8 kartus rekordininkas bei jaunuolių iki 17 m. rekordininkas. Lietuvos čempionatų atskirose rungtyse nugalėtojas bei prizininkas, Europos jaunimo vasaros olimpinio festivalio dalyvis Gruzijoje, tarptautinių varžybų Tartu nugalėtojas suaugusių tarpe, Lietuvos jaunučių sporto žaidynių rekordininkas bei nugalėtojas 200m. kompleksu rungtyje. Lietuvos plaukikų reitinge 30vieta tarp suaugusiųjų ir 1vieta jaunių grupėje.

Evita Mudėnaitė (plaukimas) kandidatė į Lietuvos sporto meistrus, Lietuvos plaukimo čempionato prizininkė, Baltijos šalių jaunių čempionė bei prizininkė, „Anykščiai - 2016“ tarptautinių varžybų nugalėtoja bei prizininkė, tarptautinių varžybų Tartu bronzos medalių laimėtoja plaukdama suaugusiųjų grupėje 50m. ir 100m. krūtine stiliumi.

Džiugas Karklelis (plaukimas) – Lietuvos berniukų iki 13metų rekordininkas ilgame baseine 400m. kompleksu ir 1500m. laisvu stiliumi rungtyse bei trumpame baseine 800m. ir 1500m. rungtyse laisvu stiliumi. Lietuvos vaikų žiemos pirmenybių nugalėtojas ir prizininkas atskirose rungtyse bei pavasario pirmenybių nugalėtojas ir prizininkas, „Anykščiai – 2016“ tarptautinio sprinto festivalio aukso ir sidabro medalių laimėtojas 3rungtyse.

Nojus Balkevičius (plaukimas) – tarptautinių varžybų „Kauno grand prix – 2016“ keturių plaukimo rungčių aukso medalių laimėtojas.

Dainius Bielinis (biatlonas) – Lietuvos čempionas, tarptautinių varžybų Švedijoje dalyvis (17vieta), Latvijos čempionato prizininkas, Olimpinio čempiono A.Šalnos taurės varžybų nugalėtojas, Latvijos čempionato prizininkas, Baltijos taurės varžybų Estijoje prizininkas, Lietuvos jaunių, jaunučių, vaikų pirmenybių nugalėtojas ir prizininkas.

Vitalija Kutkauskaitė (biatlonas) – Lietuvos žiemos ir vasaros čempionatų nugalėtoja ir prizininkė, jaunių, jaunučių vaikų čempionato ir pirmenybių prizininkė, Olimpinio čempiono A.Šalnos taurės varžybų 2vietos laimėtoja, Latvijos čempionato prizininkė.

Raminta Dindaitė (biatlonas) daugkartinė Lietuvos žiemos ir vasaros varžybų čempionė, jaunių, jaunučių, vaikų čempionato prizininkė, tarptautinių varžybų Švedijoje dalyvė (18vieta), Baltijos taurės varžybų Estijoje 3vietos laimėtoja, Latvijos biatlono taurės 2ir 3etapų 2vietos laimėtoja.

Augustinas Teteriukovas (biatlonas) Lietuvos vasaros čempionato nugalėtojas, žiemos čempionato prizininkas, Olimpinio čempiono Algimanto Šalnos taurės varžybų nugalėtojas, jaunių, jaunučių, vaikų čempionato 2vietos laimėtojas, Baltijos taurės varžybų Estijoje bronzos medalio laimėtojas.

Darius Dinda (biatlonas) – Lietuvos vasaros ir žiemos  čempionato prizininkas, jaunių, jaunučių, vaikų čempionato nugalėtojas ir prizininkas, Baltijos taurės varžybų Estijoje dalyvis (5vieta).

Jokūbas Mačkinė (biatlonas) -  Lietuvos jaunių, jaunučių, vaikų vasaros ir žiemos čempionatų prizininkas, Lietuvos vasaros čempionato nugalėtojas ir prizininkas, Latvijos čempionato prizininkas, Olimpinio čempiono A.Šalnos taurės varžybų prizininkas, atvirų rajono taurės varžybų prizininkas, Baltijos taurės varžybų Estijoje dalyvis (12vieta).

Ugnė Kastanauskaitė (slidinėjimas)  - Lietuvos slidinėjimo čempionato  prizininkė.

Deividas Kliševičius (slidinėjimas) – Lietuvos slidinėjimo čempionatų nugalėtojas ir prizininkas.

Deimantas Kliševičius (slidinėjimas) – Lietuvos slidinėjimo čempionatų prizininkas.

Aironas Pūras (slidinėjimas) – Lietuvos jaunių, jaunučių, vaikų čempionatas – 2vieta, Lietuvos slidinėjimo rudens taurės varžybos – 3vieta.

Ignalinos kultūros ir sporto centras suaugusiems rajono gyventojams organizavo įvairių sporto šakų varžybas: tinklinio, krepšinio, futbolo, bėgimo, šaškių, šachmatų, plaukimo, stalo teniso, virvės traukimo, jėgos sporto, strėlyčių mėtymo. Vyko turnyrai, pirmenybės, sporto šventės.

2015 m. Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių finaliniame etape parko tinklininkai iškovojo III vietą respublikoje. Taip pat finalinėse seniūnijų žaidynėse Utenoje dalyvavo parko tinklinio (moterų), krepšinio 3x3 (vyrų), virvės traukimo komandos.

Kasmet rajono seniūnijų žaidynės vykdomos iš Lietuvos kūno kultūros departamento kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų. 2016 metais iš šio fondo gauta parama siekia 600 eurų. Už šias lėšas įsigytas reikiamas sporto inventorius, apmokėtas teisėjų darbas varžybose, nupirkti apdovanojimai varžybų prizininkams.

2015 m. rugsėjį vyko tradicinis „Diena be automobilio“ bėgimas (partneriai – visuomenės sveikatos biuras). Bėgime dalyvavo iš viso 55 dalyviai. Taip pat rudenį vyko tradicinis mažojo futbolo turnyras „Auksinis rudenėlis“, kuriame dalyvavo komandos įvairaus amžiaus grupėse iš Ignalinos, Trakų, Pabradės, Vievio, Švenčionių ir Utenos. Rajono šaškių čempionu tapo Saulius Čepulis, o šachmatų – Vygandas Dilys. Lapkričio mėnesį startavo rajono vyrų krepšinio pirmenybės, kuriose dalyvavo 7 komandos. Pirmenybės tęsėsi iki balandžio mėnesio. Iš viso sužaista 27 rungtynės.

Ignalinos komanda dalyvavo Regionų krepšinio lygoje. Varžybos sutraukdavo vidutiniškai apie 150 žiūrovų. Iš viso sezono metu per 21 rungtynes pasiektos 8 pergalės. Rytų Aukštaitijos senjorų krepšinio lygoje Ignalinos Senjorai užėmė penktąją vietą.

Gruodžio mėnesį artėjant žiemos šventėms tradiciškai vyko kalėdiniai sportiniai renginiai: merginų ir vaikinų tinklinio turnyrai, krepšinio 3x3, salės futbolo, mėgėjų plaukimo varžybos, stalo teniso varžybos. Jose dalyvavo apie 220 ignaliniečių ir miesto svečių.

2016 m. sausio pradžioje po šventinės pertraukos tęsėsi rudenį pradėtos pirmenybės, vyko rajono žiemos sporto šventė, prasidėjo rajono įstaigų sporto žaidynės, kuriose dalyviai rungtyniavo tinklinio, salės futbolo, krepšinio 3x3, plaukimo, jėgos trikovės, šaškių, stalo teniso ir strėlyčių varžybose.

Gegužės mėnesį prasidėjo rajono mažojo futbolo pirmenybės. Jose dalyvavo 5 komandos. Nugalėtojais liepos mėnesį tapo Ignalinos kultūros ir sporto centro komanda. Rajono seniūnijų sporto žaidynėse dalyvavo 8 seniūnijų atstovai. Vyko merginų mažojo futbolo turnyras.

Joninių šventės proga miesto paplūdimyje vyko vaikinų ir merginų dvejetų turnyrai, sutraukę į varžybas 16 mėgėjų komandų. Valstybės dienos proga organizuotas naktinis krepšinio 3x3 turnyras sulaukė 12 komandų susidomėjimo. Tradicinėje „Palūšės regatos“ šventėje krepšinio 3x3 ir paplūdimio tinklinio mišrių dvejetų varžybose dalyvavo apie 50 dalyvių.

Iš viso Ignalinos kultūros ir sporto centro organizuotose suaugusiųjų sporto varžybose ir renginiuose dalyvavo virš 1000 dalyvių.

KULTŪROS SKYRIUS

Ignalinos  rajono savivaldybės kultūros ir sporto  centras -viena iš svarbiausių kultūros įstaigų Ignalinoje. Kultūros centro paslaugos vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Kultūros centro veiklos tikslai: plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius,  inicijuoti, rengti, ir įgyvendinti kultūrinius, meninius, edukacinius projektus bei pramogas, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą, užtikrinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumą.

2015-2016 metais kultūros  skyriuje dirbo  20 darbuotojų,  patvirtinta 18,70 etatų,  iš jų 11,7  kultūros ir meno darbuotojų,  9darbuotojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą,5 aukštesnįjį, 6 vidurinį  išsilavinimą.

Kultūros  skyriuje  veikia 23 meno mėgėjų kolektyvai, iš jų -8 kultūros centro kolektyvai,  privačios studijos, klubai, kurie aktyviai dalyvauja miesto, rajono bei apskrities šventėse taip garsindami Ignaliną ir Lietuvą respublikiniuose ir užsienio festivaliuose bei konkursuose.

Kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai:

Sportinių šokių kolektyvai “ Viva”, “Mamba”                   vadovė  Neringa Kirkilienė

Liaudiškos muzikos kapela “Ringė”                                 vadovė Jūratė Saulienė

Tautinių šokių grupės ”Gaja-I” „Gaja-II“                         vadovė Elena Skripkauskienė

Vaikų tautinių šokių kolektyvas „Lelijėlė“ (jaunučiai)     vadovė  Nijolė Žygienė

Ansamblis “Iš širdies”                                                       vadovė Loreta Kuksėnienė

Teatro  “Salos”                                                                   vadovė Jolanta Narbutaitienė

 

Kultūros centras turi 1 skyrių. Šiūlėnų amatų skyrius organizuoja edukacinius mokymus, kultūrinę veiklą Šiūlėnų bendruomenei.

Ignalinos  kultūros centro rengiami valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimai, miesto šventės įprasmina svarbius Lietuvos ir Ignalinos miesto istorijos faktus. Tautines tradicijas puoselėja organizuojamos tradicinės kalendorinės šventės, folkloro festivaliai.

Pagal statistiką buvo suorganizuota : 12 meno mėgėjų kolektyvų koncertų, 3 meno mėgėjų kolektyvų spektakliai, 7 profesionalūs spektakliai,1 profesionalus koncertas (klasikinė, džiazo), 12 pramoginės muzikos koncertų, 3 kino filmai, 3 parodos, 7 festivaliai, 2 edukaciniai renginiai, 4 konkursai, 4 miesto jubiliejui  skirti koncertai.

Pagrindiniai   renginiai:

2016 metai buvo gausūs renginių, skirtų Ignalinos miesto 150-ies metų jubiliejui. Pirmą kartą organizuotas pramoginių ir sportinių šokių festivalis „Ignalina 2016“, sukvietęs šokėjų kolektyvus iš visos Lietuvos ir turintis didelių užmojų tapti tradiciniu ir tarptautiniu festivaliu. Kaip visada iškilmingai ir jautriai paminėtos pagrindinės Lietuvos valstybingumo – Vasario 16 ir Kovo 11 – sios šventės. Tradicinis liaudiškos muzikos ir šokio festivalis „Oi, padainuosim ir pašoksim mes suėję“ suteikė progą miesto gyventojams pasidžiaugti liaudiškomis rytų Aukštaitijos kapelomis, pasilinksminti su šventę vainikavusia legendine „Sadūnų“ kapela. Gražiai nuskambėjo regioninis vokalinės muzikos festivalis „Dainuok širdie, dainuok“, skirtas Ignalinos miesto 150 metų jubiliejui, bei vokalinio kolektyvo „Iš širdies“ 10-ies metų jubiliejui. Vasara pasitikta Aukštaitijos regiono sutartinių festivaliu „Sutarjėla", kuris nudžiugino visus etnokultūros puoselėtojus ir mylėtojus. Joninių šventės metu žiūrovai galėjo išvysti daugumos rajono meno megėjų kolektyvų teatralizuotus sveikinimus ir įvairių žanrų dainas. Ši šventė įsiminė tuo, kad pirmą kartą, tradicinę „ Buvo naktys Šv, Jono“ atliko ir Jonus bei Janinas sveikino nuostabų koncertą dovanojąs valstybinis dainų ir šokių ansamblis„Lietuva“.  Iš kart po Joninių šventės dvi dienas Ignalinoje vyko pagrindiniai jubiliejaus minėjimo renginiai – koncertavo svečių iš Lenkijos, Baltarusijos ,Vokietijos kolektyvai bei puikiai žinomos Lietuvoje grupės – ,,Rondo‘‘,, Žas,‘‘ Asta Pilipaitė ir „Dežavu“ choras, Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis. Rudens metu suorganizuoti du tradiciniai teatrų festivaliai – tai, jau visoje Lietuvoje puikiai žinomas ir mėgstamas vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Bildučiai“ bei suaugusiųjų mėgėjų teatrų festivalis „Kaimynų teatrų šventė“.

 

IV. 2016-2017 m. m statistiniai duomenys

3.1.Mokiniai

2016 m. spalio pradžiai Ignalinos kultūros ir sporto centrą lanko 456 mokiniai. Neformaliojo Ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo grupes lanko 230 mokinių. Sportines grupes lanko226 mokiniai.

 

3.2.Mokytojai

Mokyklos administraciją sudaro: direktorius, sporto skyriaus , kultūros skyriaus vedėjai, 5 metodininkai, pavaduotojas ūkio reikalams.

IKSC dirba 20 pedagogų( 6 vyr. mokytojai,3 metodininkai,4 sporto treneriai,4 mokytojai,2 Lietuvos sporto treneriai,1 Nacionalinis sporto treneris).

 

3.3. Aptarnaujantis personalas

Personalą sudaro: sekretorė, buhalteriai, kasininkė, kiemsargis, pastatų priežiūros  darbuotojas valytojos, vairuotojas, kompiuterinės priežiūros specialistas.

 

 

V. 2016-2017 M.M. TIKSLAI, UŽDAVINIAI,  PRIEMONĖS

Prioritetas

Ugdymo (si) kokybė

 

1.Tikslas. Plėsti IKSC teikiamų formalųjį švietimą papildančio ugdymo  ir neformaliojo švietimo paslaugų formų pasiūlą.

 

 

Uždaviniai

Priemonės

Koordinatorius

Vykdytojai

Termi-nai

Ištekliai

Sėkmės kriterijai

1

2

3

4

5

6

1.Padidinti veiklų, skirtų vaikams ,jaunimui ir suaugusiems kiekį.

 

 

 

 

Naujų formalųjį švietimą papildančio ugdymo  ir neformaliojo švietimo programų pasiūla.

Administracija

Per mokslo metus

Žmogiškieji ir laiko

Sukurtos kelios naujos programos pagal vaikų ir tėvų pageidavimus bei pasiūlymus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemingas tėvų

ir vaikų informavimas apie naujų formalųjį švietimą papildančio ugdymo  ir neformaliojo švietimo programas, laiką,

vietą ir turinį.

Administracija

Būrelių vadovai

Nuolat

Žmogiškieji ir laiko

Dauguma tėvų ir vaikų patenkinti teikiamo ugdymo kokybe ir patys teikia pasiūlymų jam tobulinti.

 

 

 

 

 

Trumpalaikių pažintinių projektų inicijavimas ir organizavimas.

Administracija

Būrelių vadovai

Per

mokslo metus

Žmogiškieji

Įgaunama būtinų įgūdžių projektams rengti ir įgyvendinti.

Į trumpalaikius projektus įtraukiami vaikai ir jaunimas, kurie nuolat ieško papildomos veiklos ir tie, kurie nenori ilgalaikių įsipareigojimų.

2 Tikslas .Stiprinti IKSC vaidmenį telkiant vietos bendruomenę.

Sudaryti sąlygas įvairių gabumų mokiniams ir suaugusiems atskleisti ir plėtoti savo gebėjimus.

Išsiaiškinti mokinių ir suaugusiųjų poreikius jų gebėjimams plėtoti.

Būrelių , sportinių grupių  vadovai

Spalio mėn.

Žmogiškieji

Aktyvesnis

mokinių ir suaugusiųjų dalyvavimas  IKSC  organizuojamose  veiklose.

Stiprinti  bendravimą ir bendradarbiavimą su  vietos bendruomenės nariais.

Į IKSC veiklas įtraukti kuo daugiau vietos bendruomenės narių ir dalyvauti  jų organizuojamose  veiklose.

Administracija

Nuolat

Žmogiškieji

Gerinti IKSC įvaizdį, kuriant tradicijas, puoselėjant aplinką.

Organizuoti veiklas tradicijų, aplinkos puoselėjimui.

Administracija

Būrelių , sportinių grupių  vadovai

Per mokslo metus

Žmogiškieji

Plėtoti partnerystę su kitomis vietos institucijomis.

Bendradarbiavimas su kitomis vietos institucijomis, organizuojant renginius, sprendžiant problemas, mokinių užimtumo klausimus .

Administracija

Būrelių , sportinių grupių  vadovai

Per mokslo metus

Žmogiškieji

3 Tikslas. Užtikrinti IKSC administracijos ir savivaldos institucijų bendradarbiavimą, didinant įstaigos veiklos valdymo efektyvumą.

Kelti IKSC administracijos kvalifikaciją .

Aktyvi ir kūrybiška vadyba

Vadovai, metodininkai

Per metus

Žmogiškieji

Taikomos naujovės, inicijuojama projektinė veikla, gerinama kultūra, ugdymo kokybė, užtikrinamas racionalus žmogiškųjų ir finansinių  išteklių naudojimas.

Švietimo politikos

Vadovai,

Kartą per

Žmogiškieji

aktualijų pristatymas ir aptarimas IKSC bendruomenėje.

metodininkai

ketvirtį

Tobulinti IKSC tarybos veiklos planavimą bei darbo formų įvairovę.

Tikslingų ir įvairių ryšių tarp IKSC tarybos narių vystymas.

IKSC tarybos pirmininkė

Nuolat

Žmogiškieji

Teigiamas poveikis veiklos planavimui, bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimui.

Įstaigos savivaldos iniciatyvų  motyvavimas.

IKSC mokytojų taryba, IKSC taryba.

Per metus

Žmogiškieji

Atsiradusios naujos darbo formos,                   įgyvendintos savivaldos iniciatyvos.

 

 

Veiklos kryptys

 

1. Kryptingas vaikų ir jaunimo užimtumas ir saviraiška

2. Gabių vaikų ir jaunimo ugdymas:

2.1. Meninė – meninių sugebėjimų ugdymas (meno kolektyvai, dailės studija, keramikos neformaliojo ugdymo grupė).

2.2. Sportinė - sveikos asmenybės ugdymas ir lavinimas. Puoselėti dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias. Diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti. Ieškoti talentingų sportininkų. Rengti sportininkus mokyklos, savivaldybės, apskrities ir Lietuvos Respublikos rinktinėms. Teikti mokymo įstaigoms, organizacijoms metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais.  Moksliniais metodais vertinti sportininkų parengimą ir prognozuoti jų rezultatus. Kuo optimaliau susieti trenerių tobulinimąsi, atstovavimą pagal profesinį pasirengimą. Siekti, kad sporto įrengimai būtų specializuoti pagal sporto šakas sudarant geriausias sąlygas moksleiviams, gyventojams užsiiminėti kūno kultūra ir sportu. Dalyvauti sportinių organizacijų ir federacijų darbe.

2.3. Turistinė – skatinti keliauti, pažinti savo kraštą ir kitas šalis, priimti turistines grupes, ekskursijas, teikti nakvynės paslaugas, tarptautinis bendradarbiavimas.

3. Įvairių lygių ir pobūdžio renginių mokiniams koordinavimas ir   organizavimas(olimpiados, šventės, konkursai ir kt.).

4. Mokyklų mokinių savivalda.

5. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.

6. Vaikų vasaros stovyklos ir kitas užimtumas atostogų ir savaitgalių metu.

7. Kultūrinė – kultūrinių renginių, parodų organizavimas, valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimas, profesionalaus meno koncertų rengimas, ryšių palaikymas su profesionalais(Lietuvos nacionaline filharmonija, Muzikų rėmimo fondu ir kt.).

 

VI. Mokytojų, būrelių vadovų ir sporto grupių trenerių paskirstymas pareigomis ir atsakomybė už atskiras sritis

 

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Turimos pareigos

Papildomai atliekami darbai

1.

Darginas Mikėnas

Direktorius

Atestacijos komisijos pirmininkas

2.

Tatjana Leškevičienė

Metodininkė

Ignalinos rajono mokinių asociacijos vadovė

3.

Jonas Paslauskas

Sporto skyriaus vedėjas

4.

Laimutė Kibildienė

Metodininkė

Ignalinos kultūros ir sporto centro tarybos pirmininkė

5.

Henrikas Rudakas

Metodininkas – sporto renginių organizatorius

6.

Nijolė Trinkūnienė

Dailės studijos vadovė

Ignalinos kultūros ir sporto centro tarybos sekretorė

Kultūros ir sporto centro interjero apipavidalinimas

7.

Aldona Jakubovskienė

Keramikos neformaliojo ugdymo grupės vadovė

Kultūros ir sporto centro interjero apipavidalinimas

8.

Nijolė Žygienė

Jaunių, merginų ,1 klasės mokinių šokių kolektyvų Lelijėlė“ vadovė

9.

Jolita Bužinskienė

Keramikos neformaliojo ugdymo grupės vadovė

10.

Česlavas Gotovskis

Sporto treneris

11.

Dalia Vaičiulienė

Sporto trenerė

12.

Danutė Žemaitienė

Sporto trenerė

13.

Vadim  Stefanskij

Sporto treneris

14.

Anutė Jovaišienė

Atestacijos komisijos sekretorė

15.

Eugenijus Rakitinas

Nacionalinis sporto treneris

16.

Tadas Bernotas

Sporto treneris

17.

Gintautas Čepulis

Lietuvos sporto treneris

18.

Karolis Baltakis

Lietuvos sporto treneris

19.

Mantas Ilgūnas

Specialistas -metodininkas

20.

Inga Čilvinaitė

Sporto trenerė

21

Dovilė Mikoliūnaitė

Sporto trenerė

 

 

VII. Kvalifikacijos kėlimas ir metodinė veikla          Grupių vadovų, sporto trenerių mokymasis įvairiuose kursuose, seminaruose, mokyklose.

 

7.1. Sudaryti galimybes grupių vadovams, sporto treneriams dalyvauti kvalifikacijos    kėlimo kursuose bei renginiuose

 

 

7.1.1.Dalyvauti respublikiniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagal iš anksto pasirinktas programas

 

 

per mokslo metus                                                                                            grupių vadovai, treneriai, administracija

 

7.1.2.Dalyvauti rajoniniuose profesinio tobulinimo renginiuose bei dalykų metodinių      susivienijimų užsiėmimuose;

 

pagal švietimo, kultūros ir sporto skyriaus                                         grupių  vadovai, treneriai

mėnesinius planus

 

7.1.3 Sudaryti grupių vadovams, treneriams galimybes atestuotis, parengti atestacijos      dokumentus, vertinti besiatestuojančių mokytojų praktinę veiklą;

 

 

per mokslo metus, atsižvelgiant                                                    direktorius,

į perspektyvinę atestacijos                                                                         atestacijos komisija

programą.

 

 

7.1.4. Vertinti atestuotų mokytojų atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai;

 

per mokslo metus , atsižvelgiant                                                      direktorius,

į perspektyvinę atestacijos                                                                                   atestacijos komisijos

programą                                                                                                                                    sekretorė

 

VIII.  Mokytojų tarybos veiklos planas

2016-2017m.m.

Ignalinos kultūros ir sporto centro tarybą sudaro mokytojai (sporto treneriai, būrelių vadovai).

Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja IKSC nuostatai.

 

Mokytojų tarybos veiklos tikslai:

 

1.Svarstyti mokinių užimtumo galimybes, laisvalaikio praleidimo, renginių organizavimo gerinimo būdus.

2.Analizuoti pedagoginės veiklos tobulinimo būdus , spręsti kvalifikacijos tobulinimo ir patirties sklaidos klausimus.

 

 1. Ignalinos kultūros ir sporto centro 2015-2016 m.m . veiklos analizė ir uždaviniai naujiems mokslo metams. Ugdymo plano bei metinės veiklos programos aptarimas.

 

2016-08-31

Darginas Mikėnas

Tatjana Leškevičienė

Laimutė Kibildienė

 

 1. Neformaliojo vaikų  švietimo principai

 

2016-11-16                                                                    Laimutė Kibildienė

Darginas Mikėnas

 

 

3. Mokinių užimtumo, laisvalaikio organizavimo galimybės, sportinių varžybų organizavimas.

 

2017-02-14                                                                       Tatjana Leškevičienė, Jonas Paslauskas, Laimutė Kibildienė

 

 

 

4. Neformaliojo švietimo, formalųjį vaikų švietimą papildančio ugdymo  2016-2017 m. m. veiklos analizė. Vasaros poilsio organizavimas.

 

2017-05-24                                                                     Darginas  Mikėnas, Jonas Paslauskas, Tatjana Leškevičienė

 

 

 

IX. Ignalinos kultūros ir sporto centro tarybos planas

2016-2017 m.m

1.Ignalinos kultūros ir sporto centro ugdymo plano  ir veiklos programos 2016-2017 m. m.       projekto svarstymas.

 

2016-06-03

 

2. Ignalinos kultūros ir sporto centro veiklos 2016-2017 m. m. programos svarstymas.

 

2016 m. rugsėjis

 

 

3. Ignalinos kultūros ir sporto centro ugdymo plano  2016-2017   m. m.  tvirtinimas

 

2016-09-02

4.Ignalinos kultūros ir sporto centro Tarybos sudėties pakeitimas.

 

2016 m. rugsėjis

 

5. Mokinių, lankančių neformaliojo, formalųjį papildančio ugdymo užsiėmimus, atleidimo nuo      mokesčių svarstymas.

 

2016 m. lapkritis

 

 1. Organizuoti bendrą centro savivaldos institucijų susirinkimą.

 

2016 gruodis

 

7. Mokesčių surinkimo už būrelius svarstymas.

 

2016 m. gegužė

 

8.Ignalinos kultūros ir sporto centro veiklos 2017-2018 m.m. programos projekto       svarstymas.

 

2016 m. birželis

 

9.Neformalaus ugdymo pažymėjimų įteikimo mokiniams svarstymas.

 

2016 m. liepa

 

X. Direkciniai  pasitarimai 2016-2017m.m

 

 

1. Rajoninių renginių organizavimas ir neformaliojo ugdymo grupių veikla 2016-2017m.m

Direktorius,

09 mėn.                                       Metodininkė

2. Sporto trenerių darbo krūvio paskirstymas,

sporto skyriaus 2016-2017 m. m. darbo plano tvirtinimas

09 mėn.         Sporto skyriaus vedėjas

3. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų bei teminių planų pateikimo                                                                    .

10 mėn.            Metodininkė

klausimai, projektinės veiklos aptarimas                                                                  Sporto skyriaus vedėjas

 

4. Tarptautinio vaikų teatrų festivalio                                                11 mėn.         Direktorius,

„Bildučiai-2016“ festivalio organizavimas                                                                                   Metodininkė

 

5. Sporto varžybų organizavimo klausimai                               11 mėn.                  Sporto skyriaus vedėjas

 

6. Gyventojų ir turistinių grupių priėmimo                                         11 mėn.         Metodininkė

klausimai

 

7. Dėl rajoninių olimpiadų (matematikos,                                          12 mėn.         Metodininkė

fizikos, chemijos, biologijos ir kt.) organizavimo

 

8. Meninio skaitymo konkurso organizavimas           01 mėn.           Metodininkė

 

9.. Rajono mokinių asociacijos veiklos                         01 mėn.         Metodininkė

Organizavimas

 

10. Matematikos konkurso „Kengūra-2017“,                                     02 mėn.         Metodininkė

teisinių žinių konkurso „Temidė“ organizavimas,

užsienio kalbų olimpiadų organizavimas.

 

11. Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos konkurso      02. mėn.        Metodininkė

„Tramtatulis“ ir liaudies dailės konkurso „Sidabro

vainikėlis“ organizavimas

 

12.  Rudens, žiemos sportinių varžybų                         03 mėn.         Sporto skyriaus vedėjas

rezultatų aptarimas

 

13. Jaunųjų dainininkų festivalio „Mažoji                                          03 mėn.           Metodininkė

žvaigždutė“ organizavimas

 

14. Rajoninių mokinių „Šviesoforas“ ir „Saugus       04 mėn.              Metodininkas-sporto

ratas“                                                                                                      renginių organizatorius

varžybų organizavimo klausimai.

 

15. Rajoninių mokinių vaizduojamosios

ir taikomosios                                                                  04 mėn.                          Metodininkė

dailės parodų organizavimo klausimai.

 

16. Pasiruošimas  Vaikų gynimo                                    05 mėn.              Metodininkė

dienos Šventei.

 

17. Vasaros poilsio organizavimas                                                      05 mėn.                 Metodininkė

 

 

XI. Ignalinos kultūros ir sporto centro rajoninių

renginių perspektyvinis darbo planas

2015-2020m. m.

 

 

1. Tęsti tarptautinį vaikų teatrų festivalį „Bildučiai“, kuris jau tapo tradiciniu (kviečiant kolektyvus ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų užsienio šalių).

2015-2020 m. m.                                                           T.Leškevičienė, J.Narbutaitienė

 

2. Tęsti tradicines rajono vaikų kūrybos darbų parodas.

2015-2020 m. m.                                                           T.Leškevičienė, N.Trinkūnienė, A.Jakubovskienė

 

3. Rengti kartu su Viešosios bibliotekos darbuotojais jaunųjų poetų šventę (kviečiant mokinius iš visų rajono mokyklų, žinomus poetus bei aktorius, kas antri metai).

2015, 2017, 2019 m. m.                   T.Leškevičienė, L.Aleknienė

 

4. Rengti rajoninį jaunųjų atlikėjų festivalį „Mažoji žvaigždutė“.

2015-2020 m. m.                                                           T.Leškevičienė, L.Kuksėnienė

 

5. Dalyvauti rajoninėse vaikų dainų ir šokių šventėse

2015-2020 m. m.                                                           T.Leškevičienė

 

 

6.Organizuoti jaunimo muzikos grupių festivalį ,,Osmosas“

2015-2020 m.m

 

7. Kas antrus metus rengti rajoninius vokalinės muzikos konkursus „Dainų dainelė“

 

2016 2018, 2020 m.                                                       T.Leškevičienė

 

8. Rengti Ignalinos rajono BLM žaidynes

2015-2020 m.                                                                                      H.Rudakas

 

9. Rengti rajono pagrindinių mokyklų žaidynes

2015-2020 m.                                                                                      H.Rudakas

 

10. Dalyvauti Lietuvos sporto mokyklų varžybose

2015-2020 m.                                                                                      J.Paslauskas

 

11. Dalyvauti Lietuvos sporto federacijų vykdomose atskirų sporto šakų varžybose

2015-2020                                                                     J.Paslauskas

 

12. Vykdyti atviras Kultūros ir sporto centro atskirų sporto šakų varžybas

2015-2020 m.J.Paslauskas

13. Organizuoti ir vykdyti sportinių varžybų, mokslo metų pradžios ir užbaigimo šventes.

2010-2015 m.                                                           J.Paslauskas

 

14. Dalyvauti nacionalinėje jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijoje:

14.1. organizuoti rajonines kraštotyros darbų parodas;

14.2. dalyvauti respublikinėse parodose

2015-2020 m. m.                                                           T. Leškevičienė

 

15. Organizuoti informatikos olimpiadas  ir kompiuterinių kūrybinių

darbų konkursus 2015-2020 m.m.                                L.Kibildienė

 

16. Organizuoti olimpiadas (chemijos, matematikos, vokiečių, fizikos, rusų, biologijos , istorijos, geografijos, lietuvių k., anglų k., technologijų )

2015-2020 m.m.                                                            L.Kibildienė

 

17. Teisinio žinių konkursų „Temidė“, tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ organizavimas.

2015-2020 m.m.                                                            L.Kibildienė

 

18. Organizuoti tarptautinio epistolinio rašinio ir „Lietuvos kovų už  laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“ konkursus.

2015-2020m.m.                                                   L.Kibildienė

19.. Organizuoti jaunųjų chemikų konkursus „Cheminė dovana Kalėdoms“.

2015-2020 m.                                   L.Kibildienė

20. Organizuoti konkursus „Moksleiviai prieš AIDS“

2015-2020 m. L.Kibildienė

21. Organizuoti meninio skaitymo konkursus

2015-2020 m.                                                                                      L.Kibildienė

22. Organizuoti jaunųjų dailininkų konkursus

2015-2020 m.                                                                                      L.Kibildienė

23. Organizuoti komandines 9-12 kl.         matematikos olimpiadas

2015-2020 m.                                                                                           L.Kibildienė

 

24. Organizuoti vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos

atlikėjų  konkurso „Tramtatulis“   ir liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ rajoninius turus

2015-2020 m. T.Lėškevičienė, N.Trinkūnienė, A.Jakubovskienė, E.Ramanauskas

 

XII.  Metodinės  veiklos  planas  2016-2017 m.m

 

Tikslai:

 1. Skatinti grupių vadovus, trenerius tobulinti dalykinę metodinę kvalifikaciją, sekti kvalifikacijos renginių grįžtamąjį ryšį.
 2. Dalintis gerąja patirtimi ir informuoti visuomenę apie metodines naujoves taikomas darbe.

 

Uždaviniai:

1.  Padėti mokytojams planuoti savo profesinę raidą, o tuo pačiu gerinti ugdymo kokybę.

2.  Gerinti rajoninių renginių kokybę, siekti jų įvairovės.

 1. Stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais.
 2. Stiprinti mokytojų bendradarbiavimą ,stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją bei ugdant kūrybiškumą.

D.Mikėnas

 1. Metodinio darbo planavimas.                                                                 J.Paslauskas

2016-09-19                                                         T. Leškevičienė

 

2. Konsultuoti grupių vadovus, trenerius planų ir programų rašymo, dokumentacijos tvarkymo    klausimais.

( per mokslo metus)                                                                            T. Leškevičienė

J.Paslauskas

3. Sekti pedagoginę periodinę spaudą, aptarti aktualiausius straipsnius, domėtis naujausia     pedagogine spauda.

(nuolat)                                                                     neformaliojo ugdymo grupių                                                                                                                          treneriai, vadovai

4. Dailės mokytojams, būrelių vadovams dėl rajoninių moksleivių parodų organizavimo 2016-2017 m. m.

2016-09-10                                                   T.Leškevičienė

N.Trinkūnienė

A.Jakubovskienė

5. Vaikų ir jaunimo teatrų kolektyvų vadovams „Tarptautinis vaikų teatrų festivalis „Bildučiai-      2016“

2016-10-24                                                                T. Leškevičienė                                                                                                                                                         J..Narbutaitienė

6.  Sporto treneriams, ,Apie rajoninių ,respublikinių ,tarptautinių varžybų ,stovyklų ,organizavimą.

 

2016-10-11                                                     J.Paslauskas,

H.Rudakas,

A.Jovaišienė, M.Ilgūnas

 

7. Matematikos, filosofijos, fizikos, chemijos, biologijos mokytojams dėl rajoninių olimpiadų    organizavimo.

2016-12-13 L.Kibildienė

 

 

8. Vokiečių, technologijų mokytojams dėl rajoninių olimpiadų organizavimo.

2017-01-26                                                                                          L.Kibildienė

 

10. Rusų kalbos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos, geografijos mokytojams dėl olimpiadų organizavimo.

2017-02-13                                                                                                          L.Kibildienė

11. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, literatų būrelių vadovams „Meninio skaitymo konkurso aptarimas“.

2017-02-22                                                      L.Kibildienė

 

12.Rajono dailės ir technologijų mokytojams. Dalyvavimas  Lietuvos moksleivių liaudies dailės  konkurse ,,Sidabro vainikėlis“ ( rajoninis ,regioninis turai“).

 

2017-02-03                                                      T.Leškevičienė

 

13. Rajono mokyklų bibliotekininkams „Bibliotekų veiklos analizė“.

 

2017-03-09                                                                                          L.Kibildienė

 

14. Pradinių klasių mokytojams ir atsakingiems už saugų eismą. Pasiruošimas „Šviesoforo“ ir „Saugaus rato“ varžyboms.

2017-03-16                                                                                         H. Rudakas

15. Informatikos mokytojams „Rajoninės kompiuterinių kūrybinių darbų konkursas „Mano   pasaulio spalvos“

2017-04-20                                                                                          L.Kibildienė

 

16. Muzikos mokytojams. Rajoninis jaunųjų dainininkų  festivalis „Mažoji žvaigždutė“   bei liaudies kūrybos atlikėjų konkursas ,,Tramtatulis“ .

 

2017-03-23                                                                                                         T. Leškevičienė

 

17. Rajono mokinių asociacijos nariams. Rajono mokinių asociacijos veiklos aptarimas.

2017-05-16                                                                                                          T. Leškevičienė

 

18. Sporto treneriams ,,Sportinės veiklos aptarimas“

.Paslauskas,

2017-05-10                                                                M.Ilgūnas

 

19. Rajono muzikos mokytojams ,,Rajoninės dainų ir šokių šventės, Vaikų gynimo dienos organizavimo klausimai“.

 

2017-05-19                                                                                     T.Leškevičienė

 

20. Kuruojantiems neformaliojo ugdymo veiklą „Neformaliojo ugdymo veiklos analizė “     aptarimas.

2017-05-27                                                                                                            D Mikėnas

T. Leškevičienė

J.Paslauskas

 

XIII. VADOVAVIMAS UGDYMO PROCESUI

2.1.Kabinetų, salių paskirstymas

Kabinetas

Atsakingas vadovas

Dailės studija

N.Trinkūnienė

Keramika

A.Jakubovskienė, J.Bužinskienė

 

Šokių kolektyvai repetuoja Ignalinos rajono kultūros ir sporto centro salėje. Sporto grupės – sporto salėse, manieže, teniso kortuose.

Vadovų, atsakingų už kabinetus uždaviniai:

1. Peržiūrėti kabinetuose esančias mokymo priemones ir, esant galimybei, jas atnaujinti.

2. Prižiūrėti bendrąją tvarką kabinete.

Šokių kolektyvų, sporto grupių vadovai atsako už mokinių saugumą, prižiūri bendrą tvarką užsiėmimų vietose.

2.1.2.Formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo programų rengimas:

2.1.2.1. grupių vadovai, treneriai formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo programas, teminius planus, darbo grafikus  iki rugsėjo 10 d. pateikia skyriaus vedėjui, metodininkei.

Formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo veikla:

Kultūros ir sporto centro nariu gali tapti Ignalinos rajone gyvenantis arba besimokantis vaikas ar jaunuolis nuo 6 iki 18 metų, nurodęs formalųjį švietimą papildančio, neformaliojo ugdymo grupės ar programos pavadinimą. Per mokslo metus mokiniai gali pereiti į kitas grupes, kolektyvus, sporto grupes. Grupių  veikla prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi gegužės 31 d. Veikla po gegužės 31 d. vykdoma pagal vasaros užimtumo programas.

Mokinių skaičius formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo grupėje – 8. Vieno užsiėmimo trukmė 45 min. (priklausomai nuo vaikų amžiaus), iš viso būreliai trunka 1-3 akademines valandas. Vyksta 3-5 kartus per savaitę.

Iš viso veikia 7 formalųjį švietimą papildančio  ir neformaliojo ugdymo  grupės ir 19 sportinių grupių. Kiekvienos ugdymo grupės  vadovas bei treneris turi patvirtintus žurnalus, ugdymo programas bei teminius planus.

Studijos, grupės, meniniai kolektyvai steigiami atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo interesus, jų tėvų pageidavimus, pedagogų kompetenciją, turimus intelektualinius ir materialinius išteklius.

Neformaliajam bei formalųjį švietimą papildančiam ugdymui organizuoti, atsižvelgus į mokinių pageidavimus,   skiriamos šios valandos:

 

XIV. Rajono mokinių asociacijos veikla

 

Rajono mokinių asociacija įsikūrusi Kultūros ir sporto centro bazėje.

Asociacijos veiklos tikslai:

1. Skatinti mokinių organizacijų kūrimąsi ir jau esančių organizacijų veiklą.

2. Padėti mokyklų administracijai spręsti mokinių problemas.

3. Rengti labdaros miesto, rajono gražinimo akcijas.

4. Rūpintis turiningu mokinių laisvalaikiu.

5.  Palaikyti ryšius su kitų rajonų mokinių tarybomis ir užsienio šalių jaunimo organizacijomis.

Veikla:

* Atnaujinti mokinių asociaciją, išrinkti rajono mokinių asociacijos pirmininką, patvirtinti valdybą.

2016-09-23                                         (asociacijos vadovė,

asociacijos pirmininkas)

*   Patvirtinti rajono mokinių asociacijos darbo planą

 

2016-10-21

*  Organizuoti mokymus rajono mokinių asociacijos nariams

2016-2017                                          (asociacijos vadovė,

asociacijos pirmininkas)

 

* Rengti medžiagą apie rajono mokinių asociacijos darbą laikraščiams „Nauja vaga“ ir     „Mūsų Ignalina“ bei atnaujinti internetinį puslapį.

(per mokslo metus)

* Organizuoti konferencijas, akcijas, šventes, konkursus, susitikimus su kitomis rajono bei   kitų rajonų mokinių tarybomis, gerinti jaunimo organizacijų darbą, spręsti jaunimo laisvalaikio   problemas. Užmegzti ryšius su kitų savivaldybių mokinių tarybomis .

XV.UGDYMO PROCESO STEBĖSENOS PLANAS 2016-2017 M.M

Tikslas:

Analizuoti ir vertinti ugdymo procesą, siekiant inicijuoti pokyčius ugdymo kokybei gerinti.

Uždaviniai:

 

 1. Skatinti grupių vadovus, trenerius tobulinti profesinę veiklą, siekiant ugdymo kokybės.
 2. Rinkti ir sisteminti duomenis apie ugdymo proceso būklę, kaitą ir IKSC tikslų bei uždavinių įgyvendinimą
 3. Įvertinti grupių vadovų, trenerių veiklą.
 4. Išaiškinti tėvų požiūrį į mokymo kokybę.
 5. Skatinti darbuotojų atsakomybę.

 

Eil.

Nr.

Priežiūros kryptys ir temos

Data

Kokiu tikslu vykdoma priežiūra

Atsakingi

1.

Stebėti formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo  grupių vadovų, trenerių veiklą:

1.1. Neformaliojo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo grupių lankomumas

 

 

2016-10

2016-11

2017-02

2017-03

2017-04

2017-05

 

 

Medžiaga  direkciniam pasitarimui , mokytojų tarybos posėdžiui,

direkciniam pasitarimui

 

 

 

 

Administracija

 

 

Administracija

 

 

 

 

1.2. Sportinių treniruočių stebėjimas

 

Per

mokslo metus

 

 

Direkciniam pasitarimui

 

 

Administracija

 

 

 

 

1.3. Sporto mokymo grupių mėnesinių individualių pratybų kontrolė

1.4. neformaliojo ugdymo efektyvinimas

 

2016-05

Mokytojų tarybos posėdžiui

Administracija

2.

2.1. Neformaliojo ugdymo dienynų, grupių programų vykdymo kontrolė

 

2016-10

2017-02,03,05

 

Direkciniam pasitarimui

 

 

 

Administracija

 

 

 

 

2.2. Mokymo grupių apskaitos žurnalų tikrinimas

2016-12

2017-03

2017-06

Direkciniam pasitarimui

 

 

Administracija

 

 

 

2.3.Formalųjį švietimą papildančio  ir neformaliojo ugdymo grupių programų bei teminių planų sudarymo kontrolė

 

2016-10

Direkciniam pasitarimui

Administracija

3.

Neformaliojo ir formalųjį papildančio  ugdymo veiklos stebėsena.

 

 

2016-12

2017-02,03,04

 

Mokytojų tarybos posėdžiui,

Veiklos analizei

 

Administracija

Atestacijos komisijos sekretorė,

 

 

3.1. Kultūros ir sporto centro grupių, treniruočių stebėjimas.

 

2016-11,

2016-12

Mokytojų tarybos posėdžiui,

 

 

administracija

 

3.2. rajono mokyklų neformaliojo ugdymo grupių.

2016-03,04

Mokytojų tarybos posėdžiui,

 

administracija

 

XVI. DARBO SU TĖVAIS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M.M

 

Tikslas- vykdyti tėvų švietimą, suteikiant pedagoginių, psichologinių žinių padedančių teigiamai veikti mokinių individualią pažangą ,sistemingai informuoti apie ugdymo programas ,laiką, vietą ir turinį.

 

Uždaviniai:

 

 1. Išaiškinti tėvų požiūrį į ugdymo kokybę.
 2. Gerinti Kultūros ir sporto centro įvaizdį vietos bendruomenėje.

3.    Bendradarbiauti, atsižvelgti į tėvų pasiūlymus, įtraukti juos į organizuojamų renginių veiklą.

4.    Suteikti tėvams informaciją apie individualius vaiko pasiekimus, pažangą.

 

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

Laikas

Atsakingi

1.

Kultūros ir sporto centro renginiai, sportinės varžybos

1.1. rajoniniai renginiai:

1.1.1. „Dainų dainelė“.

1.1.2. Vaikų ir jaunimo  teatrų festivalis „Bildučiai“.

1.1.3. Jaunųjų poetų šventė.

1.1.4. Jaunųjų dainininkų festivalis „Mažoji žvaigždutė“.

1.1.5. Rajoninė dainų ir šokių šventė.

1.1.6. Dailės, keramikos neformaliojo ir formalųjį papildančio  ugdymo grupių vaikų darbų parodos.

1.1.7. Liaudies dailės konkursas ,,Sidabro vainikėlis“.

1.1.8. Vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas ,,Tramtatulis“.

Pagal rajoninių renginių planą

Vykdytojai

2.

Sportinės varžybos (slidinėjimas, tenisas, futbolas, biatlonas,  dviračiai ,plaukimas)

 

Administracija,

treneriai

3.

Organizuoti tėvų apklausą ugdymo kokybės klausimais

Per mokslo metus

Administracija,

neformaliojo ,formalųjį papildančio ugdymo grupių vadovai,

treneriai

4.

Neformaliojo ugdymo grupių

vadovų bendravimas su tėvais (atviros dienos, susitikimai, parodos)

Per mokslo metus

Neformaliojo formalųjį papildančio ugdymo grupių vadovai,treneriai .

5.

Į internetinį puslapį , įdėti informaciją vietos bendruomenei, apie Kultūros ir sporto centro pasiekimus bei juose dirbančius specialistus.

Per mokslo metus

Administracija,

S.Daugėla

 

 

XVII. FINANSINĖS-ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS 2016-2017

 

Eil.

Nr.

Veikla

Laikas

Atsakingi

1.

Prižiūrėti turimą transportą

Nuolat

J.Karklelis

2.

Nuolat atlikti baldų priežiūrą ir remontą.

Nuolat

Pavaduotojas ūkiui

3.

Parengti tvirtinimui metinę sąmatą

2016-10

Direktorius

Vyr. finansininkė

4.

Supažindinti darbuotojus su darbų sauga

2016-09

H. Rudakas

5.

Organizuoti techninio personalo darbą

2016 -09

Pavaduotojas ūkiui

6.

Įsigyti reikalingą inventorių ir priemones Kultūros ir sporto centro personalui

Per mokslo metus

Pavaduotojas ūkiui

7.

Atlikti smulkius remonto darbus

Nuolat

Pavaduotojas ūkiui

 

8.

Vykdyti projektinių lėšų apskaitą

Visus metus

Vyr.

finansininkė

 

 

9.

Apskaitą ir atskaitomybę tvarkyti pagal nustatytus reikalavimus.

Nuolat

 

Vyr.

Finansininkė

10.

Atlikti turto inventorizaciją.

2016-11-12

 

 

11.

Atnaujinti ūkinę- finansinę veiklą reglamentuojančius dokumentus

Iki2016-12-31

Vyr.

Finansininkė

12.

Tobulinti specialistų kvalifikaciją

Nuolat

Direktorius

 

 

_________________