Ignalinos kultūros ir sporto centro nuostatai

IGNALINOS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ignalinos kultūros ir sporto centro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Ignalinos kultūros ir sporto centro (toliau – Centro) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Centro teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Oficialus Centro pavadinimas – Ignalinos kultūros ir sporto centras. Trumpasis pavadinimas – Kultūros ir sporto centras.

3. Centro juridinio asmens kodas – 190244197, PVM kodas – LT 902441917.

4. Centro įsteigimo data – 1990 m. rugpjūčio 20 d. (įsteigti Ignalinos moksleivių namai), o nuo 2010 m. liepos 1 d. įstaiga buvo reorganizuota ir pavadinta Ignalinos kultūros ir sporto centru.

5. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.

6. Centro savininkė – Ignalinos rajono savivaldybė, kodas 111106123, adresas: Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Ignalinos rajono savivaldybės taryba. Ignalinos rajono savivaldybės taryba tvirtina Centro nuostatus, priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centro vadovą, priima sprendimus dėl Centro buveinės pakeitimo, dėl Centro reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Centro buveinė – Ateities g. 43, LT-30119 Ignalina.

8. Centro grupės – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, kodas 3160; neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, kodas 3180.

9. Centro pagrindinis tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, kodas 3161. Kitas tipas – neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, kodas 3181.

10. Centro pagrindinė paskirtis – neformaliojo vaikų švietimo grupės sportinio ugdymo mokykla, kodas 31614206. Kitos paskirtys – neformaliojo vaikų švietimo grupės dailės ugdymo mokykla, kodas 31614202, neformaliojo vaikų švietimo grupės techninio ugdymo mokykla, kodas 31614207.

11. Mokymo kalba – lietuvių.

12. Mokymosi forma – grupinio mokymosi; mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis.

13. Centre vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos.

14. Centre išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.

15. Centro skyriai:

15.1. Ignalinos kultūros ir sporto centro Kultūros skyrius:

15.1.1. įsteigimo data – 2010 m. liepos 1 d. (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T-61);

15.1.2. skyriaus buveinė – Ateities g. 43, LT-30119 Ignalina;

15.1.3. skyriaus veiklos sritis – kultūra;

15.1.4. skyrius turi poskyrį Šiūlėnų k.:

15.1.4.1. poskyrio pavadinimas – Ignalinos kultūros ir sporto centro Kultūros skyriaus Senųjų amatų poskyris;

15.1.4.2. poskyrio buveinė – Didžioji g. 11, Šiūlėnų k., Naujojo Daugėliškio sen., LT-30294 Ignalinos r.

15.2. Ignalinos kultūros ir sporto centro Sporto skyrius:

15.2.1. įsteigimo data – 2010 m. liepos 1 d. (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T-61);

15.2.2. skyriaus buveinė – Mokyklos g. 4, LT-30119 Ignalina;

15.2.3. mokymo kalba – lietuvių;

15.2.4. mokymo forma – grupinio mokymosi; mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis;

15.2.5. skyriuje vykdomos švietimo programos: neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančios sporto šakų programos;

15.2.6. skyriaus mokiniams mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus išduoda Centras.

15.3. Ignalinos kultūros ir sporto centro Turizmo, dailės ir informatikos skyrius:

15.3.1. įsteigimo data – 2010 m. liepos 1 d. (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T-61);

15.3.2. skyriaus buveinė – Mokyklos g. 4, LT-30119 Ignalina;

15.3.3. mokymo kalba – lietuvių;

15.3.4. mokymo forma – grupinio mokymosi; mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis;

15.3.5. skyriuje vykdomos neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančios dailės, informatikos programos;

15.3.6. skyriaus mokiniams mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus išduoda Centras.

16. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turi savo antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, savo atributiką. Centras yra paramos gavėjas.

17. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Kūno kultūros ir sporto įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos norminiais aktais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir kitais norminiais aktais, Valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendraisiais nuostatais, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus patvirtintomis sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ignalinos rajono savivaldybės mero potvarkiais, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

II. CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

18. Centro pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Kita veiklos sritis – kultūra.

19. Pagrindinės švietimo veiklos rūšys – sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51, kultūrinis švietimas, kodas 85.52.

20. Kitos švietimo veiklos rūšys:

20.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

20.2. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

21. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

21.1. meno įrenginių eksploatavimo vieta, kodas 90.04;

21.2. kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.90;

21.3. scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;

21.4. scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla, kodas 90.02;

21.5. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

21.6. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;

21.7. sporto klubų veikla, kodas 93.12;

21.8. kita sportinė veikla, kodas 93.19;

21.9. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;

21.10. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

21.11. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

21.12. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;

21.13. kita transportui būdingų paslaugų veikla, kodas 52.29;

21.14. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.11;

21.15. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, kodas 59.11;

21.16. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

21.17. sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;

21.18. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

21.19. kūrybinė, meninė ir programų organizavimo veikla, kodas 90.0.

22. Centro tikslai:

22.1. Tenkinti gyventojų pažinimo ir lavinimosi poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, ugdant pilietiškumą, iniciatyvumą, veiklumą, skatinant saviraišką.

22.2. Sudaryti sąlygas Ignalinos rajono gyventojams užsiiminėti kūno kultūra, propaguoti sveiką gyvenseną, rūpintis neįgaliųjų sportu, ugdyti didelio meistriškumo sportininkus, pagal galimybes teikti paslaugas, susijusias su šia veikla ir kitų savivaldybių fiziniams ir juridiniams asmenims.

22.3. Sportu skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų ir jiems sudaryti deramas sąlygas rengtis rajono, šalies, Europos, pasaulio čempionatams ir olimpinėms žaidynėms.

22.4. Sukurti efektyviai veikiančią sistemą, atitinkančią bendruomenės kultūrinius poreikius.

22.5. Rūpintis kultūros renginių meniniu lygiu.

23. Centro uždaviniai:

23.1. Rengti projektus, dalyvauti projektinėje veikloje.

23.2. Sudaryti galimybes vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems papildomai ugdyti gabumus kursuose, pramoginiuose, sporto ir kituose renginiuose.

23.3. Sudaryti galimybes ir sąlygas užsiimti kuo įvairesne neformalaus švietimo veikla.

23.4. Sudaryti sąlygas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų tobulėjimui kultūros ir sporto srityse.

23.5. Įgyvendinti vaikų socializacijos sportu programas, vykdyti moksleivių ir jaunimo varžybas, siekiant atrinkti gabiausius sporto srityje jaunuolius, rengti juos rajono ir Lietuvos rinktinėms, atstovauti rajonui šalies ir tarptautinėse varžybose.

23.6. Skatinti mėgėjų meninę veiklą, liaudies meno plėtrą, populiarinti etninę kultūrą.

23.7. Organizuoti prasmingą laisvalaikį, pramoginius renginius.

23.8. Sudaryti sąlygas gyventojų kūrybai, rūpintis kultūros formų įvairumu.

23.9. Suteikti galimybes vietos gyventojams pagal jų sugebėjimus dalyvauti kultūros vertybių kūrimo ir puoselėjimo procese.

24. Vykdydamas pavestus uždavinius Centras atlieka šias funkcijas:

24.1. Organizuoja sportininkų mokymo procesą, atsižvelgdamas į bendruosius šalies piliečio mokymo reikalavimus, žmogaus fizinių ir psichinių savybių raidos dėsningumus, lyties ir amžiaus, kada pasiekiami geriausi tos sporto šakos rezultatai, ypatumus, optimalų sporto varžybų poreikį.

24.2. Bendradarbiauja su šalies sporto organizacijomis, rajonų ir regionų bei užsienio sporto įstaigomis, organizacijomis, institucijomis.

24.3. Rengia ir pagrindžia programas ir sąmatas biudžeto lėšoms gauti, ieško kitų finansavimo šaltinių.

24.4. Suteikia treneriams kvalifikacines kategorijas, atlieka trenerių tarifikaciją, suteikia sportininkams kvalifikacines kategorijas, tarpininkauja dėl licencijų suteikimo treneriams.

24.5. Sudaro sąlygas suaugusiesiems, jaunimui ir moksleiviams užsiiminėti kūno kultūra mokamose sveikatingumo grupėse ir bendro fizinio parengimo grupėse.

24.6. Vykdo mokomąjį treniruočių procesą, organizuoja stovyklas.

24.7. Organizuoja ir vykdo sporto varžybas ir kitus sporto renginius.

24.8. Teikia mokymo įstaigoms, organizacijoms metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais.

24.9. Rūpinasi vietos bendruomenės gyventojų kultūros ugdymu ir puoselėjimu.

24.10. Rengia regiono kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu.

24.11. Rūpinasi etninės kultūros išsaugojimu ir jos skleidimu, krašto etninės kultūros paveldo išsaugojimu.

24.12. Kaupia ir skleidžia kultūrinę informaciją.

24.13. Rūpinasi Centro specialistų kvalifikacija.

24.14. Rengia įvairius šventinius, kultūrinius renginius, jubiliejinių datų minėjimus rajone.

24.15. Telkia įvairių žanrų mėgėjų kolektyvus, skatina meninę veiklą.

24.16. Propaguoja profesionalųjį meną, rūpinasi gyventojų laisvalaikio organizavimu.

24.17. Koordinuoja meno kolektyvų, atlikėjų, menininkų veiklą, renginių organizavimą pavaldžiuose filialuose ir seniūnijose, teikia jiems metodinę ir kitokią paramą.

24.18. Tiria ir vertina rajono gyventojų kultūrinius poreikius, teikia informaciją žiniasklaidai.

24.19. Skatina moksleivių techninę kūrybą, ugdo darbinius moksleivių įgūdžius būreliuose. Teikia paslaugas įgarsinant ir filmuojant rajonines šventes ir kitus renginius. Organizuoja teorinius ir praktinius užsiėmimus informatikos srityje, kursus rajono mokytojams ir rajono gyventojams, vykdo nuotolinį mokymą norintiems išmokti dirbti kompiuteriais arba kelti kvalifikaciją, vykdo mokymus pagal atskiras programas ir projektus.

24.20. Organizuoja ekskursijas ir stovyklas rajono moksleiviams, priima turistines grupes iš šalies ir užsienio, teikia gido paslaugas. Teikia metodinę pagalbą rajono mokyklų būrelių vadovams. Teikia nakvynės paslaugas.

24.21. Ugdo moksleivių meninius sugebėjimus, organizuoja rajonines moksleivių dailės parodas, šventes, festivalius, konkursus, ieško jaunųjų talentų. Ruošia moksleivius rajoniniams, respublikiniams, tarptautiniams renginiams, šventėms. Rajono gyventojams organizuoja lipdymo, dailės pagrindų, dekoratyvinės ir taikomosios keramikos, skulptūros pagrindų kursus.

24.22. Į neformaliojo ugdymo veiklą įtraukia specialiųjų poreikių vaikus.

24.23. Sudaro mokiniams saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas.

24.24. Dalyvauja įvairiuose įstaigos veiklos nuostatas atitinkančiuose projektuose.

24.25. Vykdo įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą.

24.26. Vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones.

24.27. Organizuoja ir vykdo rajonines mokomųjų dalykų olimpiadas, viktorinas ir konkursus; siunčia rajono olimpiadų ir konkursų nugalėtojus į respublikines olimpiadas ir konkursus.

24.28. Paskirsto nemokamai gaunamą metodinę ir grožinę literatūrą rajono bendrojo ugdymo mokykloms.

24.29. Kuruoja, koordinuoja rajono mokyklų neformaliojo ugdymo veiklą.

24.30. Kartu su švietimo įstaigomis, sporto šakų federacijomis, klubais, visuomeninėmis organizacijomis organizuoja ir vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų įvairių sporto šakų varžybas, kūno kultūros, sveikatingumo šventes ir kitus renginius.

24.31. Teikia mokamas paslaugas, susijusias su Centro veikla pagal savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius.

24.32. Atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

25. Kvalifikacijos pažymėjimai išduodami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

26. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

27. Už pažymėjimų blankų užsakymą, apsirūpinimą, saugojimą, atsiskaitymą, panaudotus blankus, pažymėjimų išrašymą, pažymėjimų apskaitos knygų tvarkymą atsako Centro direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.

28. Centro ūkinė veikla, kuriai reikalingi leidimai (licencijos), vykdoma nustatyta tvarka gavus reikiamus leidimus (licencijas).

III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

29. Centras, įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

29.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos būdus;

29.2. bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

29.3. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

29.4. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

29.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

29.6. palaikyti ryšius su šalies ir užsienio kultūros įstaigomis ir fondais, savininkui pritarus, sudaryti ir vykdyti bendros veiklos programas;

29.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

30. Centro pareiga – užtikrinti kokybišką centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

31. Centro veikla organizuojama pagal:

31.1. Centro direktoriaus patvirtintą Centro strateginį planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

31.2. Centro direktoriaus patvirtina Centro metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba.

32. Centrui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Ignalinos rajono savivaldybės tarybai.

33. Direktorius:

33.1. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

33.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;

33.3. nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas, tvirtina pareigybių aprašymus;

33.4. tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

33.5. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

33.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jo veikimą ir tobulinimą;

33.7. analizuoja Centro veiklos ir išteklių būklę;

33.8. rengia Centro strateginį planą ir metinę veiklos programą, vadovauja jų įgyvendinimui;

33.9. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, bendruomenės narių informavimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;

33.10. nustato skyrių vadovų veiklos sritis;

33.11. sudaro su mokiniais neformaliojo švietimo mokymo sutartis;

33.12. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles;

33.13. planuoja Centro veiklą, analizuoja ir vertina intelektinius ir materialinius išteklius;

33.14. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

33.15. sudaro komisijas ir darbo grupes;

33.16. sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

33.17. organizuoja Centro dokumentų valdymą ir saugojimą;

33.18. disponuoja Centro lėšomis ir turtu, atsako už jų valdymą ir naudojimą;

33.19. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

33.20. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, kvalifikacijos kėlimui;

33.21. organizuoja trenerių, pedagoginių ir kultūros darbuotojų atestaciją;

33.22. inicijuoja Centro savivaldos institucijų veiklą;

33.23. bendradarbiauja su mokinių tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

33.24. atstovauja Centrui kitose institucijose;

33.25. užtikrina, kad Centras laiku išmokėtų darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus, laiku atsiskaitytų su biudžetu ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis, taip pat už Centre sunaudotą visų rūšių energiją ir kitas paslaugas;

33.26. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;

33.27. pasirašo Centro finansinių ataskaitų rinkinius;

33.28. vykdo kitas funkcijas, nustatytas pareigybės aprašyme, Centro nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

34. Centro direktorius atsako už:

34.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų laikymąsi ir tinkamą jų įgyvendinimą Centre;

34.2. teisėtą Centro sąmatų ir nebiudžetinių lėšų sąmatų sudarymą;

34.3. demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą;

34.4. tinkamą funkcijų atlikimą;

34.5. nustatytų Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

34.6. Centro veiklos rezultatus;

34.7. informacijos apie Centre vykdomas neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Centro veiklos kokybės vertinimo rezultatus, Centro bendruomenės tradicijas ir pasiekimus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskelbimą;

35. Nesant darbe direktoriaus (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos), jo funkcijas atlieka Sporto skyriaus vedėjas, nesant Sporto skyriaus vedėjo – Kultūros skyriaus vedėjas, o nesant Kultūros skyriaus vedėjo – kitas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos arba Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (jei taryba jam priskyrė personalo valdymo funkcijas) paskirtas asmuo.

V. CENTRO SAVIVALDA

36. Centras savivaldą organizuoja ir jos formas bei institucijas kuria remdamasis bendraisiais ugdymo tikslais, Centro filosofija ir tradicijomis. Centre veikia šios savivaldos institucijos:

36.1. Centro taryba.

36.2. Mokytojų taryba.

37. Centro taryba (toliau – taryba) – aukščiausioji Centro savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir vietos bendruomenei.

38. Centro tarybos nuostatus tvirtina Centro direktorius, suderinęs su taryba.

39. Taryba sudaroma trejiems metams iš 11 asmenų: 3 tėvų (globėjų, rūpintojų), 4 mokinių, 3 Centro darbuotojų (po vieną atstovą iš kiekvieno skyriaus), 1 bendruomenės atstovo – seniūnaičio.

40. Tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, atviru balsavimu, dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusės moksleivių tėvai (globėjai, rūpintojai). Siūlyti kandidatus turi teisę visi susirinkime dalyvaujantys tėvai (globėjai, rūpintojai). Darbuotojus deleguoja darbuotojų susirinkimas, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 3/4 visų darbuotojų, atviru balsavimu, dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė darbuotojų. Siūlyti kandidatus turi teisę visi susirinkime dalyvaujantys darbuotojai. Mokinius deleguoja mokinių susirinkimas, atviru balsavimu, dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų mokinių. Siūlyti kandidatus turi teisę visi susirinkime dalyvaujantys mokiniai. Seniūnaitis, jam sutikus, į tarybą įtraukiamas seniūno siūlymu.

41. Tarybos pirmininką renka tarybos nariai slaptu arba atviru balsavimu (sprendžia taryba). Centro tarybos pirmininku negali būti Centro direktorius.

42. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 8 tarybos nariai. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

43. Tarybos posėdžiai šaukiamai ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų Centro savivaldos institucijų atstovai, Centro administracija, darbuotojai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti kviestieji asmenys.

44. Taryba:

44.1. nustato Centro veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja Centro veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą;

44.2. svarsto ir vertina metines ir perspektyvines kultūrinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus, aptaria naujas meno programas ir teikia siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros, teikia pasiūlymus kitais klausimais, numatytais Centro steigimo dokumentuose ir nuostatuose;

44.3. aptaria siūlymus dėl mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo, neformaliojo švietimo veiklos, renginių organizavimo;

44.4. teikia Centro direktoriui siūlymus priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, vertina skyrių vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;

44.5. inicijuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

44.6. skiria atstovus į Pedagogų ir kultūros darbuotojų atestacijos komisiją ir kitas komisijas Centro veikloje;

44.7. kontroliuoja Centro ūkinę veiklą, teikia siūlymus dėl šios veiklos gerinimo;

44.8. aprobuoja informaciją apie Centro veiklą;

44.9. vykdo kitas tarybos nuostatuose apibrėžtas funkcijas;

44.10. už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams vieną kartą per metus visuotiniame susirinkime.

45. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro įstaigos vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

46. Mokytojų tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

47. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.

48. Mokytojų tarybai vadovauja Centro direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai.

49. Mokytojų tarybos funkcijos:

49.1. Aptaria praktines švietimo reformos įgyvendinimo problemas, svarsto mokinių pasiekimų rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.

49.2 Diskutuoja dėl įstaigos veiklos programos, aptaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo pasiekimų klausimus.

49.3. Aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe ir kitus klausimus.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

50. Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Priimant ir atleidžiant mokytojus, jiems dar taikomos švietimo ir mokslo ministro patvirtintos Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo nuostatos.

51. Centro direktoriui ir darbuotojams už darbą apmokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Centro direktorius, skyrių vedėjai, mokytojai, treneriai, būrelių vadovai, kultūros darbuotojai, dalyvaujantys ugdymo procese, atestuojami ir tobulina kvalifikaciją vadovaujantis Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, kultūros ministro nustatyta tvarka.

53. Centro direktorių atestuoja rajono mokyklų vadovų atestacijos komisija. Komisijos sudėtį tvirtina Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

54. Mokytojus, trenerius, būrelių vadovus, kultūros darbuotojus atestuoja Centro atestacijos komisija. Komisijos sudėtį tvirtina Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

55. Centro pedagogai, kultūros darbuotojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją, turi teisę ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

VII. CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

56. Centras įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudoja ir apskaito valdomą, naudojamą ir disponuojamą patikėjimo, panaudos ir nuomos sutartimis turtą. Turtas gali būti naudojamas tik šiuose nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

57. Lėšos ir jų šaltiniai:

57.1. Savivaldybės biudžeto tikslinės lėšos pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

57.2. Pajamos, gautos už neformalųjį švietimą, renginius, kursus, patalpų nuomą, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus.

57.3. Fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos, uždirbtos lėšos.

57.4. Kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

58. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą tvarko Centro buhalterija, vadovaudamasi įstatymais, Vyriausybės nutarimais, finansų ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

60. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Centro veiklos priežiūra:

61.1. Švietimo stebėseną centras vykdo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

61.2. Centro veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja Centro direktorius.

61.3. Centro išorinį vertinimą inicijuoja Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius; išorinis vertinimas organizuojamas ir vykdomas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

61.4. Centro veiklos priežiūrą atlieka Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius, valstybinę Centro veiklos priežiūrą – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

61.5. Centro finansinės ir ūkinės veiklos kontrolę vykdo valstybės įgaliotos institucijos ir Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62. Centras turi interneto svetainę http://www.iksc.lt, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus (mokslo metams pasibaigus) skelbiama informacija visuomenei apie visą Centro veiklą; informacija apie atskiras Centro veiklos sritis, kurios viešinimą nustato teisės aktai, skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka ir periodiškumu. Šioje svetainėje, taip pat Ignalinos rajono laikraščiuose „Nauja vaga“ ir „Mūsų Ignalina“ skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir (ar) šiais nuostatais, reikia paskelbti viešai.

63. Centro nuostatai keičiami Centro direktoriaus, Centro tarybos, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos, Centro veiklą prižiūrinčių institucijų iniciatyva. Naują nuostatų redakciją arba pataisas, suderintas su Centro taryba, tvirtina Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

64. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas, vykdoma struktūros pertvarka ar likviduojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais teisės aktais.

65. Centras registruojama Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

66. Centras teikia duomenis Švietimo ir mokslo institucijų registrui šio registro nuostatuose nustatyta tvarka.