VEIKLA

IGNALINOS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO VEIKLOS PROGRAMA

Ignalinos kultūros ir sporto centro 2016-2017 metų veiklos planas, sudarytas atsižvelgus į 2015-2017 metų strateginį IKSC planą, bendruomenės poreikius, metinius įstaigos  tikslus bei uždavinius, 2015-2016 m. m centro veiklos plano įgyvendinimo analizę. Planas sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, atsižvelgus į Ignalinos rajono savivaldybės 2015-2017 m.  m. strateginį veiklos planą.

2016-2017m.m veiklos planą parengė darbo grupė, patvirtinta Ignalinos kultūros ir sporto centro direktoriaus 2010- 08-30   Nr. V-84 įsakymu, planas aptartas IKSC taryboje.

Plane įvardinti svarbiausi centro praėjusių mokslo metų pasiekimai, apibrėžti veiklos tikslai, uždaviniai 2016-2017 mokslo metams, numatytos priemonės jiems įgyvendinti.

 

Vertybės

IKSC vertybės: tobulėjimas, bendradarbiavimas, atvirumas, demokratiškumas.

Vizija

Modernus ir estetiškai patrauklus, nuolat tobulėjantis, atviras pozityviai kaitai ir naujovėms neformaliojo švietimo, saviraiškos ir laisvalaikio centras, siūlantis aukštą veiklos ir paslaugų kokybę bei įvairias pasirinkimo galimybes, ugdantis ne tik individualius gebėjimus, bet ir socialines kompetencijas, kurių reikia šiuolaikiniam  piliečiui.

Misija

Ignalinos kultūros ir sporto centras organizuojantis įvairiapusišką ir  turiningą laisvalaikį, orietuoja vaikus ir jaunus žmones  į praktinių įgūdžių lavinimą bei asmenybės tobulinimą, plėtoja pilietines iniciatyvas bei švietėjišką, kultūrinę ir informacinę veiklą, padeda tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdo vaikų, jaunimo, suaugusiųjų asmenines, edukacines, socialines ir profesines kompetencijas, padeda įtvirtinti sveikos gyvensenos įgūdžius, skatina vaikų ir jaunimo savivaldą.

Filosofija

IKSC - organizacija padedanti mokiniui įgyti kompetencijas, tapti sąmoninga  asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas.

Pažink save - pažinsi tikrovę, išmok tobulinti save - mokėsi tobulinti pasaulį. Tobula visuomenė galima tik tada, kai tobuli jos nariai.

(Žanas Žakas Ruso)