Funkcijos

Kultūros ir sporto centras, įgyvendindamas uždavinius, atlieka šias funkcijas:

* Formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Bendrąsias iš valstybės ir savivaldybės biudžetų finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo programas;

* koordinuoja ir organizuoja vietinius, respublikinius, tarptautinius įvairaus pobūdžio renginius: olimpiadas, festivalius, varžybas, konkursus, akcijas, parodas, šventes;

* organizuoja ir vykdo vaikų socializacijos ir vasaros užimtumo programas ir kitą visuomenės pageidaujamą veiklą.

Dirbame pagal mokslo metams sudarytą ir patvirtintą ugdymo planą.

Studijos, būreliai, meniniai kolektyvai, klubai steigiami atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo interesus, jų tėvų pageidavimus, pedagogų pasirengimą ir turimus intelektinius bei materialinius išteklius.

Neformalusis vaikų švietimas būreliuose, studijoje, sporto grupėse organizuojamas pagal su sporto skyriaus vedėju suderintas programas. Dalyko programą sudaro šios dalys: įvadas, tikslas, uždaviniai, turinys, darbo būdai, metodai, mokinių žinios, mokymai ir įgūdžiai, darbo rezultatai, teminis planas.

Muzika, šokis, dailė ir sportas atspindi pagrindines Kultūros ir sporto centro veiklos sritis.

Ugdome pagarbą ir toleranciją tautinėms kultūrinėms ir religinėms mažumoms, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrą ir gyvenimo būdų įvairovę.

Plėtojame vaikų ir jaunimo meninę kūrybą, per neformalaus švietimo veiklą sudarydami sąlygas integracijai į visuomenę specialių poreikių vaikams. Teikiame informaciją ir metodinę pagalbą mokykloms, mokytojams, būrelių vadovams, bendradarbiaujame su švietimo, kultūros bei kitomis institucijomis.

Sudarome vaikams ir jaunimui saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas, vykdome žalingų įpročių prevenciją, įgyvendiname prevencijos, kryptingo užimtumo bei kitas programas.

Formuojame sveikos gyvensenos įgūdžius. Sudarome sutartis bei prisiimame įsipareigojimus pagal savo kompetenciją. Teikiame paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims pagal savo kompetenciją, aktyviname savivaldos institucijų veiklą.